Å kunne lagre CO2 i geologiske formasjoner er nødvendig dersom målet om klimanøytralitet skal nås innen 2050. For å sikre at CO2-en holder seg i lageret er det nødvendig å overvåke aktiviteten. I tillegg må overvåkningen kunne identifisere en potensiell propagasjon av CO2 i lageret i uønskede retninger og varsle om deformasjon som kan føre til lekkasje. Den mest effektive måten å overvåke små, raske deformasjoner i undergrunnen er ved mikroseismisk overvåkning. Prosessering i sanntid og tolkning av lokasjon, størrelse og typen av deformasjon gir en informasjonsbase før avbøtende tiltak.

Prosjektet ENSURE undersøker hvordan man kan etablere skreddersydde metoder for mikroseismisk overvåkning av CO2-lagre som er høytytende og kostnadseffektive. For å kunne etablere disse metodene, sammenligner vi data fra allerede eksisterende lagringsanlegg i Canada, Frankrike, Norge, Storbritannia og USA. Disse datasettene vil bli komplementert av ny data, inkludert fra Fiber Optic Sensing.

Vi vil gi anbefalinger for kostnadseffektive, formålsegnede overvåkningsnettverk av anlegg for karbonfangst og -lagring sammen med en kommunikasjonsstrategi. Forbyggende tiltak for å forhindre lekkasje bli strukturert etter et trafikklyssystem, der karakteristikker av observert mikroseismisitet kan lede til, for eksempel, reduserte injeksjonsrater (gult nivå) eller en midlertidig stengning av injeksjonslagre (rødt nivå) dersom forutbestemte terskler blir oversteget.

Vi vil forbedre reliabiliteten av eksisterende trafikklyssystemer og fokusere på kommunikasjonsstrategier som oversetter det vitenskapelige språket, for eksempel gitte terskelparametere, til et språk som er forståelig for interessentene. Ved bruk av data fra spørreundersøkelser vil vi kunne optimalisere kommunikasjon rettet mot offentligheten om CO2-lagringshåndtering og overvåkning. Den offentlige oppfatningen og aksepten av å lagre CO2 under jorden vil bli undersøkt i flere europeiske land samt i Alberta i Canada.

Se hjemmesiden til ENSURE for mer info (ekstern link).