Verdens energisektor domineres av fossilt brensel. For å bremse klimaendringene må vi redusere klimagassutslippene og skifte fra fossil til fornybar og bærekraftig energi. NORSAR utvikler effektive løsninger for trygg lagring av CO2 og anvendelse av geotermisk energi.

Lagring av CO2

Karbonfangst og –lagring (CCS) er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og nå målene i Parisavtalen. NORSAR utvikler effektive og trygge metoder for overvåkning av CO2 -lager ved hjelp av mikroseismisk teknologi og geologisk overvåkning. Vår forskning har bidratt med løsninger som gjør lagring tryggere og vår ekspertise er demonstrert gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter i felt som In Salah (Algerie), Decatur (Illinois, USA), Quest (Alberta, Canada). 

I Norge er NORSAR en sentral partner i HNET-prosjektet, og har utviklet et system for sanntidsovervåking av Northern Lights-lageret utenfor Hordaland, det første av sitt slag på norsk sokkel.  

NORSAR er også betrodd oppgaven å lede EU ACT forsknings- og utviklingsprosjektet ENSURE. I tillegg til å utvikle og posisjonere mikroseismisk overvåkning som en effektiv teknologi som sikrer lagrenes integritet, inkluderer prosjektet også undersøkelser av hva folk flest mener om undergrunnslagring av CO2. 

Vår forskning bidrar med løsninger som gjør lagring tryggere. Teknologien kombinert med erfaringen fra verifikasjonsarbeid gjør at vi kan bidra til å skape tillit til lagerløsningene.
 

Utnyttelse av dyp geotermisk energi

Dyp geotermisk energi er en fornybar energikilde med stort potensiale. For å bidra til effektiv og trygg utnyttelse av geotermisk energi utvikler vi seismiske kontrollsystemer for sikker bygging og drift av geotermiske anlegg. Energireservoar under drift er utsatt for rystelser i form av hydrauliske brudd og trykk- eller temperaturendringer. Vi vil sørge for at den geotermiske energiutvinningen er både trygg og lønnsom, og deltar derfor i flere forskningsprosjekter med dette formålet, eksempler er DEEPEN og VISTA CSD.