Prøvestansavtalen som forbyr kjernefysiske prøvesprengninger (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) ble vedtatt av FN i 1996. Forskere fra NORSAR deltok i forhandlingene knyttet til avtalen og bidro til etableringen av Prøvestansavtalensavtalens verifikasjonssystem. Traktaten er en av de viktigste bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet og har tilnærmet universell oppslutning med 187 land som har signert avtalen.  Den har dog ikke formelt ikke tredd i kraft da ikke alle stater, som er definert i vedlegg til avtalen, har ratifisert traktaten. 

Til tross for at avtalen ikke er juridisk bindende har den skapt en internasjonal norm mot prøvesprengninger. NORSAR kontrollerer etterlevelsen. I tiden etter traktaten ble vedtatt har bare ti prøvesprengninger blitt utført, etter årtusenskiftet kun av Nord-Korea. Avtalen har et internasjonalt verifikasjonsregime for å overvåke og verifisere etterlevelse av traktaten. Verifikasjonssystemet har 321 stasjoner verden over som benytter ulik teknologi (seismisk, hydroakustisk, infralyd og radionuklide) for å oppdage prøvesprengninger under vann, i luften og på eller under jordoverflaten. En prøvesprengning kan ikke gjennomføres uten at den vil fanges opp øyeblikkelig av mist to stasjoner i nettverket. 

NORSARs rolle i Prøvestansarbeidet

NORSAR ble i 1999 oppnevnt til Nasjonalt Datasenter i Prøvestansavtalen av Stortinget. Vi rådgir norske myndigheter om tekniske saker knyttet til overholdelsen av avtalen og ivaretar driften av de internasjonale overvåkningsstasjonene på norsk territorium. 

Seks norske stasjoner inngår i det internasjonale nettverket. Fire av disse er seismiske stasjoner som ligger på Løten, i Karasjok, på Svalbard og på Jan Mayen. Den femte er en målestasjon for radioaktive molekyer og gasser på Svalbard, og den sjette en infralydstasjon i Bardufoss. Forskningen vår gir betydelige bidrag til videreutvikling av teknologien som overvåkningssystemet benytter og vi deltar i internasjonale fora hvor teknologiutvikling og drift diskuteres.  NORSAR har tatt initiativ å sikre at en ny generasjon tekniske eksperter skal være rustet til å videreføre arbeidet til CTBTO gjennom koordinering av Young Professionals Network. Slik bidrar vi til et tryggere verden!