Når Prøvestansavtalen (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) trår I kraft, vil tilsluttede stater kunne be om en OSI (On-Site Inspection, eller stedlig inspeksjon) dersom det er mistanke om at en skjult kjernefysisk test har blitt gjennomført. Enn så lenge arbeider Organisasjonen for Prøvestansavtalen (CTBTO) for å bygge opp inspeksjonskapasiteten så det er helt klart til ikrafttredelse. Stedlige inspeksjoner er en av tre komponenter i Prøvestansavtalens verifikasjonsregime, utformet for å overvåke etterlevelse av forbudet mot atomprøvesprengninger.

Morten Sickel er senioringeniør på NORSAR, og i CTBTO er han OSI-inspektør spesialisert på radionuklideanalyser og også med i et team ansvarlig for drift av datasystemene. Han begynte sin inspektørtrening høsten 2016.

En stor og tidspresset operasjon

En stedlig inspeksjon/OSI innebærer at inspektørteamet reiser til stedet det mistenkes at en kjernefysisk test har blitt gjennomført for å lete etter fysiske bevis. De fleste inspektørene har faglig bakgrunn innen en av inspeksjonsteknikkene, som er seismologi, geofysikk, radionuklideanalyser eller visuelle observasjoner.

Vi inspektører som sendes ut kan ses på som spesialiserte kriminalteknikere – vi skal lete etter bevis som kan forklare hva som har skjedd.

Internasjonalt samarbeid
Samarbeid om feltmålinger av radioaktivitet med inspektører fra Spania, Thailand, Norge og Australia under en øvelse tidligere i år. Foto: CTBTO

Dersom det gjennom avstemning blir besluttet at en inspeksjon skal gjennomføres, legger bestemmelser i Prøvestansavtalen føringer for hvordan. Med et begrenset antall inspektører og en fastsatt tidsramme er det avgjørende at logistikken er på plass.

Vi er maksimum 40 inspektører og har i utgangspunktet 60 dager. Tidsfristen kan forlenges til 130, men bare dersom en god grunn foreligger. Teamet må derfor jobbe effektivt. Siden en inspeksjon i utgangspunktet kan holdes hvor som helst, har må vi være selvgående og ha utstyr for å kunne bygge oss en teltbasert base å arbeide ut fra.


Staten som blir inspisert må stille vann, drivstoff og kjøretøy til disposisjon. Utover dette er CTBTO forberedt på å frakte alt nødvendig utstyr, noe som kan utgjøre godt over 100 tonn med last: alt fra avansert utstyr for å gjøre feltarbeid via servere, klienter for dataanalyse og rapportering og generatorer og kabler til telt, bord, stoler og feltsenger må med.

Internasjonalt samarbeid
Nødvendig utstyr må pakkes og fraktes. Her under en øvelse i september 2023. Foto: CTBTO

I verste fall er det 130 dager i telt med tørrmat, men vi håper jo at vi kan få ordnet en avtale om overnatting og mat under en inspeksjon. 

Trening er viktig

CTBTOs inspektørteam er sammensatt av fagpersoner fra hele verden som møtes jevnlig til trening og opplæring. Grundig gjennomgang av arbeidsoppgaver er viktig for at inspeksjoner skal gå riktig for seg.

Kontroll av radioaktive stoffer
Når inspektørene kommer tilbake til basen etter feltarbeid må de kontrolleres for radioaktive stoffer. Foto: CTBTO

I oppstarten av en inspeksjon vil jeg, sammen med de andre inspektørene, arbeide med å rigge opp det vi trenger av base. Jeg må også være innstilt på å assistere andre om det er behov for basevedlikehold eller annen logistikk. Vi hjelper også hverandre ved behov: trenger en geofysiker en hjelpende hånd til feltarbeid stiller jeg opp, og tilsvarende kan jeg også få med meg f.eks. en seismolog til assistanse når jeg skal ut og ta prøver eller gjøre målinger.

Inspektørene er nå i et intensivt treningsprogram for å forberede seg på en integrert feltøvelse som skal avholdes i Sri Lanka i 2025. I forkant av feltøvelsen skal det være en tre ukers forøvelse i Ungarn som starter i dag, mandag 17. juni.

OSI-inspektørsamling
Inspektører fra hele verden samles jevnlig til trening og opplæring. Foto: CTBTO

Se Morten fortelle om sitt arbeid som OSI-inspektør: