Av alle naturfarer er jordskjelv den som tar flest liv og forårsaker den nest høyeste tapet av økonomiske verdier. Fra 2006 til 2016 erfarte Europa 21 større jordskjelv som resulterte i 1049 omkomne, mer enn 18 milliarder Euro i økonomiske tap og påvirket  ca 284.000 innbyggere. I de siste årene har oppmerksomheten rundt jordskjelv økt både blant innbyggerne i Europa og hos myndighetene. Forståelsen for behovet for risikoreduserende tiltak øker. Blant tiltakene er bruk av varslingssystemer og systemer som bidrar til rask respons når jordskjelv skjer. TURNkey prosjektet er finansiert av EU gjennom programmet Horisont 2020. Prosjektet adresserer Operational Earthquake Forecasting (OEF), også kalt tidsavhengig fare-vurdering, Earthquake Early Warning (EEW) og bruken av dette både i sanntid under en hendelse og rett før og etter, samt system for rask respons (rapidly responding to earthquake impacts (RRE)).

Fokuset for TURNkey prosjektet er å lukke gapet mellom teoretiske systemer og deres praktiske, operative anvendelser slik at Europa kan bli mer robuste mot jordskjelv både før det skjer, under og etter selve hendelsen.

Prosjektet har mottatt midler fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, avtalenr. 821046.

Se hjemmesiden til TURNkey for mer info (ekstern link).