The 11 October 2010 Novaya Zemlya Earthquake: Implications for Velocity Models and Regional Event Location

Author(s):

S. J. Gibbons, G. Antonovskaya, V. Asming, Y. V. Konechnaya, E. Kremenetskaya, T. Kværna, J. Schweitzer, N. V. Vaganova

Year:2016
Type:Journal
Reference:Bull. Seism. Soc. Amer., 106, (4), 1470-1481, 2016
ISBN / DOI:doi: 10.1785/0120150302

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00