Formål

Dette dokumentet er NORSAR sin handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan, GEP). Dokumentet er vedtatt av administrerende direktør, Anne Strømmen Lycke.

Planen inneholder våre mål og ambisjoner for likestilling og kjønnsbalanse og de tiltak vi vil iverksette for å realisere dem.

NORSAR verdsetter Horisont Europa sitt arbeid for å styrke kjønnsbalansen innen forskning. NORSAR sin visjon er å skape en sikrere verden gjennom fremragende forskning om jordens rystelser. For at de ansatte sammen skal kunne arbeide mot denne visjonen, er det essensielt at virksomheten rekrutterer humankapital fra den beste og bredeste kunnskapsbasen.

Alle som jobber i NORSAR har like muligheter uavhengig av kjønn og andre mangfolds dimensjoner som etnisitet, religion, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, politisk ståsted og kulturell bakgrunn. Vi mener at et inkluderende arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn og suksesskriterium for rekruttering, trivsel og fremragende resultater.

Dagens situasjon

NORSAR har siden oppstarten i 1968 utviklet seg i takt med samfunnet, og vi har aktivt jobbet for å rekruttere flere kvinner. Fra NORSARs etablering har kvinneandelen økt innen en rekke utdanninger som er relevante for vårt arbeid. Dette har etter hvert gitt en rekrutteringsbase som har gitt oss mulighet til å arbeide for en likere kjønnsfordeling. Det er en trend at kvinneandelen er størst i de yngste aldersgruppene og faller med økende alder. Vi har siden 2014 hatt en kvinnelig administrerende direktør.

GEP

Horisont Europa er EUs sentrale finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Fra og med 2022 krever Horisont Europa at alle forskningsinstitusjoner har en handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse (Gender Equality Plan) for å kunne søke forskningsmidler fra EU.

Hvordan NORSAR møter disse kravene står beskrevet i handlingsplanen nedenfor.

Hva NORSAR gjør for å sikre inkludering og like muligheter

Vi i NORSAR mener like muligheter i ansettelsesprosessen er den beste forutsetningen for like muligheter på arbeidsplassen. Når et mangfold av kandidater er sikret, skal utvelgelsesprosessen preges av inkludering, slik at den som blir rekruttert er best egnet på bakgrunn av kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Mål

NORSAR har langsiktige og systematiske ambisjoner for å forsterke kjønnsbalansen blant våre ansatte. Rekrutteringsgrunnlaget til NORSAR er fortsatt skjevt ettersom det fortsatt er flere menn enn kvinner som velger utdanningsretninger relevante for NORSAR. Dette gjør at vi mener en kjønnsbalanse på 40/60-nivå er riktig ut fra våre forutsetninger.

Med utgangspunkt i dagens situasjon har vi utviklet ambisjonsnivået innenfor syv stillingskategorier. I hver stillingskategori i tabellen nedenfor har vi beskrevet hvilke mål for kjønnsbalanse vi mener er realiserbare om fem og ti år. Kategorienes utvikling har tatt dagens situasjon i betraktning, og kan derfor vise seg nødvendig å justere underveis. Kategori Ingeniør er et unntak, hvor vi krever mer langsiktige ambisjoner og målsetninger for å oppnå kjønnsbalanse.

Ambisjoner for kjønnsbalanse

Dimensjoner

2022 (i dag)

2027 (5 år)

2032 (10 år)

Kjønnsbalanse total

33/67

35/65

40/60

Kategori Forsker I

20/80

30/70

35/65

Kategori Forsker II

33/67

35/65

40/60

Kategori Forsker III

31/69

35/65

40/60

Kategori Ingeniør

0/100

15/85

30/70

Kategori Teknisk personell

33/67

35/65

40/60

Kategori Annet personell

71/29

68/32

65/35

Linjeledelse

33/67

35/65

40/60

Hvordan NORSAR møter Horisont sine krav

Publisering

I Norge er alle organisasjoner, inkludert NORSAR, pålagt å fremme likestilling gjennom aktivt å jobbe for å hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder og andre vesentlige forhold ved en person. (Ref. Likestillings- og diskrimineringsloven). Handlingsplanen for likestilling etableres i sammenheng med oppfølgningen av disse forpliktelsene.

NORSARs handlingsplan for likestilling er tilgjengelig til enhver tid på våre offentlige nettsider. Dokumentet er vedtatt av administrerende direktør og i tråd med våre verdier.  Handlingsplanen er tilgjengelig på norsk og engelsk for å sikre åpenhet.

Ansvar og ressurser

NORSARs administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at kravet om like muligheter oppfylles. Det daglige ansvaret med å opprettholde og utvikle arbeidet er lagt til HR-leder som har ansvaret for operasjonelle aktiviteter i tilknytning til dette.

Det er ledelsens ansvar å gjennomføre tiltak som skal sikre like muligheter og kjønnsbalanse. Likevel har alle et felles ansvar for å bidra til implementeringen og sikre et godt arbeidsmiljø som ikke diskriminerer eller forskjellsbehandler.

Handlingsplan for likestilling er lagt til HR-leder, som vil ha ansvaret med årlig oppdatering og kartlegging av kjønnsbalansen i alle stillingskategorier og følge opp at utviklingen går i ønsket retning samt rapportere til organisasjonens ledere og medarbeidere.

Kartlegging av kjønnsbalanse og mangfold

For å ha oversikt over utviklingen i arbeidet med like rettigheter, fører NORSAR statistikk over kjønnsfordelingen på alle nivåer i organisasjonen, nasjonaliteter de ansatte representerer og kompetanse. Slik kartlegger vi hvordan arbeidet utvikler seg og vurderer hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes for å forbedre arbeidet med like muligheter.

Ved å benytte våre etablerte systemer har vi mulighet for å følge opp kjønnsbalansen i organisasjonen over tid. Vi vil etablere et system for en årlig oppdatering.  Dette vil gjøre det lettere for oss å kartlegge at utviklingen går i ønsket retning, samt justere tiltak og mål.

Arbeidsmiljø

Det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser for å kartlegge de psykososiale forholdene ved arbeidsmiljøet. Dette bidrar til å avdekke eventuelle utfordringer i tilknytning til forskjellsbehandling eller diskriminering. Resultatene av undersøkelsen følges opp av ledelsen i samarbeid med de ansatte. Om nødvendig iverksettes tiltak og forbedringer for å utbedre eventuelle avvik.