Vår kjernekompetanse er kunnskap om jordens rystelser; naturlige og menneskeskapte, og å beskrive dem i sanntid gjennom automatiske registreringer og analyser. Dette har vi arbeidet med i over 50 år. Det er vårt samfunnsansvar å dele og spre kunnskap for å gjøre verden tryggere og sikrere!

Gjennom NORSARs omfattende nettverk av fiber-, infralyd- og seismiske stasjoner kan vi både lytte til jorden og følge med på vær- og klimarelaterte fenomener, fra skredfare i ustabile fjellpartier til bevegelser i isen rundt Grønland, Svalbard og polene. Instrumentene er svært fintfølende og kan fange opp små rystelser. Dette gjør at vi også kan bidra til å avdekke menneskeskapte rystelser og dele data som kan bidra til bedre beredskap og håndtering ved uønskede hendelser.  

Jordskjelv

Europa rammes hardere av jordskjelv enn du kanskje tror. Av alle naturfarer er det jordskjelv som tar flest liv og forårsaker store økonomiske tap. Også Norge rammes jevnlig av jordskjelv. Vi kan ikke stoppe jordskjelv, men vi kan bidra til å begrense skadene.

Vi er et av verdens største seismologiske observatorier, med stasjoner på det norske fastlandet, Spitsbergen, Bjørnøya, Jan Mayen og i Antarktis. Hver gang det rister, blir det registrert av våre stasjoner. NORSARs forskere formidler informasjon om seismiske hendelser på nettsiden www.jordskjelv.no.

I forlengelsen av vår seismiske overvåkning har vi ekspertise på seismisk risikovurdering og skade- og tapsvurdering. Disse analysene beskriver hvor kraftige fremtidige jordskjelv kan bli og hva slags konsekvenser et skjelv vil ha for et spesifikt område. I tillegg har vi utviklet et digitalt jordskjelvsoneringskart for Norge og Svalbard som er anerkjent som et alternativ til Norsk Standard for bruk i dimensjonering av bygg og anlegg. Her kan bransjen kjøpe dimensjoneringsdata on-line.

Gjennom det NORSAR-ledede EU-prosjektet TURNkey har vi utviklet en prototype på en samhandling- og informasjonsplattform for tidlig varsling av og hurtig respons etter jordskjelv. Mange av partnerne er med i oppfølgingsprosjektet MEDiate som ser på hvordan vi kan sikre samfunn mot kombinerte naturfarer i dag, men også i fremtiden, der klimaendringer er forventet å øke risikoen for naturfarer. Ett av resultatene fra dette prosjektet skal være et støtteverktøy for å hjelpe beslutningstakere å vurdere sannsynlighet og skadepotensiale fra kombinerte hendelser. Oslo kommune er viktig norsk partner i prosjektet.  

Skred og ras

NORSAR brukerkompetansen og teknologien for å bidra til samfunnssikkerhet i skredutsatte områder. Vi overvåker ustabile fjellsider, og registrerer både bevegelser i fjellmassen og skred på fjellpartiene Åkneset i Møre og Romsdal og Jettan ved Lyngenfjorden i Troms og Finnmark ved bruk av seismiske instrumenter.  

I samarbeid med våre partnere har vi utviklet et system for automatisk varsling om snøskred treffer vei og om det er biler i området. Pilotsystemet er testet ut i Holmbuktura i Troms og viser gode resultater (les mer). 

Vær og klima

Våre seismiske instrumenter kan også overvåke bevegelser i de isdekte delene av jordoverflaten (kryosfæren) utløst av temperaturendringer, noe som har stor innflytelse på havnivået og det globale økosystemet. NORSAR har stasjoner i både Arktis og Antarktis som gir data  tilgjengelig for forskningen. Fra 2025 vil tilfanget av data øke fra Antarktis, da vi bygger nye stasjon for infralyd og seismologi gjennom TONe-prosjektet.

Infralydsignaler fra atmosfæren gir unike data om vind og temperaturer som kan forbedre vær- og klimamodeller til langtidsværmeldinger.

Hendelsesoppklaring

Seismiske instrumenter er svært fintfølende og kan fange opp små rystelser. I tillegg til naturlige rystelser, kan målestasjonene våre derfor registrere menneskeskapte hendelser og bidra til å oppklare dem. Da krigen brøt ut i Ukraina i 2022 etablerte våre teknologer automatisk overvåkning av områdene rundt de seks kjernekraftverkene i landet for å sikre uavhengig informasjon om bombingene. Dette bidrar til det samlede informasjonsbildet norske myndigheter bruker for å vurdere faren for radioaktivt nedfall over Norge (les mer).  Et annet eksempel er da et helikopter styrtet ved Barentsburg i 2017, og vi fant stedet der helikopteret gikk under vann med bare noen få meters usikkerhet. Slik bisto vi Sysselmesteren og Havarikommisjonen i å kartlegge ulykkens hendelsesforløp.