Bruker bekrefter at innloggingsinformasjonen og «Bestilling av rapport» er i henhold til inngått avtale med NORSAR og brukes eksklusivt av autorisert bruker, for gjeldende lokasjon ved punktanalyse eller innenfor rammene av gitt abonnementsavtale. Tjenesten og informasjon og rapport generert gjennom bruk av tjenesten, skal kun brukes for interne formål hos kunden og av kundens ansatte, herunder for ivaretakelse av krav til sikkerhet for bygg og anlegg i områder med seismisk aktivitet. Tjenesten, informasjon og rapporter skal ikke distribueres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter utenfor kundens organisasjon (verken muntlig eller skriftlig), med mindre noe annet eksplisitt er avtalt med NORSAR. Kunden kan likevel dele tjenesten, informasjon og rapporter med konsulenter eller tilsvarende som for kortere eller lengre perioder arbeider for kunden på lignende vilkår som en ansatt.  

  1. Kunden og dennes brukere skal ikke selv, og skal ikke gi en tredjepart adgang til å:  
  2. bruke tjenestene på annen måte enn som uttrykkelig tillatt i henhold til disse brukervilkårene;
  3. tilpasse, endre, offentlig vise eller på annen måte offentliggjøre, oversette, inkorporere inn i et annet produkt eller på annen måte utvikle avledede verk av, eller endre tjenestene;
  4. dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter i tjenesten;
  5. viderelisensiere, lease, leie ut, låne bort, gi tilgang til eller distribuere tjenestene til en tredjepart;
  6. overføre tjenestene eller avtalen til en tredjepart;
  7. gi tredjeparter tilgang til tjenestene; eller
  8. forstyrre eller undergrave integriteten til tjenesten eller dataene eller forstyrre andre kunders bruk.

Disse bruksrestriksjonene gjelde fullt ut også etter terminering av avtale mellom bruker/selskap og NORSAR.
 
Bruker bekrefter at vedkommende har gjort seg kjent med avtalens «Brukervilkår». Ethvert brudd på disse brukervilkårene fra kunden skal anses som et avtalebrudd og kan medføre erstatningsansvar for tap påført NORSAR som følge av bruddet.

* NORSAR Report No.19.005: Seismic Zonation and Earthquake loading for Norway and Svalbard; Load estimates as basis for Eurocode 8 applications