I de fleste områder i Norge er jordskjelv en naturkatastrofe det planlegges for i beredskapssammenheng. Ofte vil et jordskjelv fremstå som lite sannsynlig, men med stort ødeleggelsespotensiale. Det betyr at denne typen hendelser må være med som scenario i beredskapsplaner for kommuner og fylker.

Den nye jordskjelvsoneringen for Norge og Svalbard er basert på ny kunnskap, bedre regnemodeller og flere datapunkter og gir et mer nyansert bilde av situasjonen i landet. For noen områder er skadepotensialet fra jordskjelv betydelig redusert – dette vil endre den nødvendige beredskapen vesentlig.

Svalbard er utsatt for jevnlige og ofte større jordskjelv enn resten av Norge. Svalbard er nå inkludert i jordskjelvsoneringen, og vi kan dermed tilby kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av bygg og anlegg, samt bredere analyser av områder med hensyn til risiko.

NORSAR tilbyr rådgivning og støtte til utarbeidelse av oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser - ROS-analyser. Vi tilbyr også analyser for spesielle konstruksjoner og anlegg.

Kontakt soneringskart@norsar.no eller Forskningsleder Dr. Volker Oye.

ROS Produktark Produktark risiko- og sårbarhetsanalyser - ROS (PDF)