Bakgrunnen for forskningen
Eksplosiv ammunisjon blir ofte brukt i militære konflikter og kan lede til massive sivile skader og dødsfall. Bruk av eksplosiv ammunisjon mot sivile må derfor bli kartlagt og sanksjonert, likevel er det mange teknologiske utfordringer ved å overvåke militære konflikter.

Ved overvåkning med infralyd kan man skape et bredere bilde av en konflikt. Er det mulig å observere infralydsignaturer fra militær aktivitet via tilgjengelige data fra infralydstasjoner i Prøvestansavtalens verifikasjonsregime og mobile enheter? Etter invitasjon fra PRIO har vi startet prosessen.

Konvensjonell overvåkning av konflikter
Det er i dag mangel på teknisk kunnskap om hvordan man overvåker militære konflikter og hvilke typer av ammunisjon som benyttes. En vanlig metode er bruk av satellittbilder, men de er begrenset når det gjelder både dekning og oppløsning. Andre metoder er å bruke publikumsinnhentede rapporter, der de sistnevnte kan være utsatt for bias og vanskelige å kontrollere.

Infralyd som overvåkningsteknologi
Bilder, filmer og tekster fra åpne kilder er ikke de eneste datakildene som kan brukes til å overvåke militære konflikter. Overflateeksplosjoner skaper også lavfrekvente akustiske bølger – infralyd – som kan bevege seg over store avstander og bli registrert av infralydstasjoner. Det internasjonale overvåkingssystemet (IMS), som er etablert for å overvåke kjernefysiske eksplosjoner og prøvesprengninger, tilbyr et verdensomspennende nettverk av infralydstasjoner og gir en unik mulighet til å overvåke militære konflikter. I tillegg er den siste utviklingen innen mobil infralydopptaksteknologi, for eksempel Raspberry BOOMs, et alternativ for å få registreringer av infralyd i regioner med begrenset stasjonsdekning. 

Vi har allerede positive nyheter. Foreløpige resultater indikerer at store luftangrepseksplosjoner i Jemen kan registreres fra stor avstand (400 km) fra IMS-stasjoner. Viktig teknisk kunnskap om mobile enheter er også ervervet ved å gjennomføre felteksperimenter med Raspberry BOOMs for å registrere militære artilleriøvelser i Norge.

Å anvende kunnskap om infralyd i denne konteksten er ny og unik – vi er spente på fortsettelsen.

EksempelFigur til venstre: Reuters’ artikkel om saudi-arabiske luftangrep på Sana’a, Jemen den 20. april 2015 Høyre: Registrert infralyd ved en IMS-stasjon (I19) i Djibouti. Et klart ankomsttidspunkt (rødt) ved 08.07 UTC og korresponderer med eksplosjonen i Sana’a.