Mandag morgen ble det registrert et jordskjelv i Norskehavet 160 kilometer vest for Førde. Skjelvet ble målt til en styrke på 4,7 på Richters skala.

Jordskjelv i dette området er ikke uvanlig, men det er imidlertid ikke vanlig med jordskjelv av denne styrken.


Vestlandskysten spesielt utsatt


Vestlandskysten er spesielt utsatt for jordskjelv på grunn av to geologiske kjennetegn ved området. Det største jordskjelvpotensialet er knyttet til etterdønningene av mellom Norge og Storbritannia, rett utenfor Vestland fylke. I tillegg hever landet seg fremdeles etter forrige istid. Langs de gamle forkastningene beveger jordskorpen seg i en hengselsone. Det fører til bevegelse og jordskjelv

Det vanligste spørsmålet vi får som eksperter på jordskjelv er «når kommer det store jordskjelvet?». Det er det vanskelig å svare på. Det kan være mellom i morgen og en million år. Det vi kan si noe om er hvor et jordskjelv trolig vil oppstå, hvilken magnitude det kan være snakk om, samt hvilket skadepotensial som oppstår.

Vestkysten av Norge, området rundt Oslofjorden og andre områder i Norge er så utsatt for jordskjelv at man ikke kan legge problemstillingen til side.


Mangler nasjonalt eierskap til jordskjelv som naturfare


Det er liten risiko for store skjelv i Norge – men skulle det skje, er skadepotensialet svært stort, ifølge DSBs krisescenarier. Det finnes pr i dag ikke et overordnet, offentlig organ som har ansvaret for jordskjelv som naturkatastrofe på lik linje som for eksempel NVE med ansvar for flom og skred. Det er opp til hver kommune å håndtere beredskapen ved jordskjelv og ha oppdaterte planer.

- Vi mener det derfor er behov for en overordnet myndighet som har ansvar for å holde oversikt over jordskjelvfare og sørge for oppdatert kunnskapsgrunnlag og en nasjonal beredskapsplan. Vi mener det konstitusjonelle ansvaret naturlig bør legges til Olje- og energidepartementet, mens vi er klare for å ta faglig ansvar, sier Anne Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

Å være forberedt på jordskjelv


Det krever innsikt for å være forberedt på jordskjelv. NORSAR sitter på ekspertkunnskap om jordskjelv, men for at denne kompetansen og ekspertisen skal komme til nytte i samfunnet jobber vi på ulike måter.

For NORSAR er det en del av hverdagen å informere publikum om jordskjelv. Vi formidler kunnskap til publikum om jordskjelv i Norge og større internasjonale jordskjelv som kan være av interesse for nordmenn på jordskjelv.no. Det er etablert en jordskjelvtelefon der publikum kan ringe inn dersom de merker noe de tror er et jordskjelv, eller lurer på noe om jordskjelv.


NORSARs samfunnsansvar


Ved å snakke om jordskjelvfarer i media og på egne kanaler håper vi å bidra til å styrke nordmenns kunnskap om jordskjelv og faren for jordskjelv i Norge. Vi mener kunnskap forplikter, og jordskjelv.no og soneringstjenesten er våre virkemidler for å tilgjengeliggjøre kunnskapen.

Jordskjelv i by er en av de tre hendelser i DSBs risikoanalyse for Norge med størst skadepotensiale. Likevel er jordskjelv den eneste naturfaren i Norge som ikke har et formelt eierskap. Det betyr at hvis ulykken er ute, er det ingen minister eller etat å peke for forberedelser og læring. NORSAR vil gjerne ha fagansvaret for å kartlegge, registrere og hjelpe samfunnet med forberedelser og forståelse av jordskjelv.