Stasjonen er en del av det globale nettverket av 79 stasjoner som kontinuerlig måler radioaktive stoffer i atmosfæren for å overvåke overholdelse av Prøvestansavtalen, som forbyr kjernefysiske prøvesprengninger. RN49 er den eneste norske radionuklidestasjonen i nettverket, og den eneste radionuklidestasjonen på Svalbard. 

Globalt nettverk av målestasjoner 

Ved en detonasjon av kjernefysiske våpen eller et utslipp fra et kjernekraftverk vil radioaktive stoffer som ikke finnes naturlig bli frigitt. Dersom utslippet skjer over bakken eller det er lekkasjer fra en underjordisk sprengning, vil de radioaktive stoffene slippes ut i atmosfæren og transporteres med luftstrømmene raskt og over lange avstander. Målesystemene er svært følsomme, og oppdages stoffer som ikke finnes naturlig, er dette et sikkert tegn på en menneskeskapt hendelse. Derfor har verifikasjonssystemet for overholdelse av Prøvestansavtalen et globalt nettverk av målestasjoner, som bruker ulike teknologier til å oppdage mulige sprengninger. I tillegg til RN49 drifter NORSAR fem andre stasjoner på norsk territorium: fire seismiske og en infralydstasjon. 

Plassering er viktig 

For å få best mulige målinger må stasjonen være på et sted med god luftutskifting, stødig strømforsyning og tilgjengelig driftspersonell. Det eneste stedet i Longyearbyen som oppfylte alle disse kravene var KSATs antenneområde på Platåberget.  

KSAT svalbard
Flyfoto av KSAT antenneområdet på Platåberget. Foto: KSAT

Nødvendig fornyelse 

RN49 ble opprinnelig satt i drift som en luftfilterstasjon i 2002. I 2012 ble den utvidet med prøvetaking av edelgasser. Dette er en mer komplisert prosedyre som bare blir gjort ved 39 av de 79 stasjonene i nettverket. I 2022 hadde begge delene av stasjonen vært i kontinuerlig drift i henholdsvis 10 og 20 år, og det var på tide å fornye stasjonen. Viktige komponenter av edelgasstasjonen ble byttet ut på forsommeren 2022, og mesteparten av partikkelstasjonen ble fornyet på sensommeren 2023. Etter fornyelsene har stasjonene gjennomgått en testfase. 

Må godkjennes på nytt 

For at stasjonen skal formelt sett kan settes i drift igjen som en del av det internasjonale nettverket må den resertifiseres av Prøvestansorganisasjonen. Denne prosessen inkluderer vurdering av stasjonens ytelse, driftssystemer, tilgjengelig kompetanse og dokumentasjon. Forrige uke var eksperter fra Prøvestansorganisasjonen (CTBTO) på inspeksjon sammen med senioringeniør i NORSAR, Morten Sickel. I første omgang er det edelgasstasjonen som vil gjennomgå resertifisering. Tidspunktet for resertifisering av partikkelstasjonen er ennå ikke fastsatt, men antas å bli gjennomført i løpet av 2024.  

CTBTO ekspertteam
Eksperter fra CTBTO, Aleksandr Tarasov og Herbert Gohla, under inspeksjonen. Foto: NORSAR

Flere bruksområder 

Selv om stasjonen primært er installert for å oppdage skjulte detonasjoner av atomvåpen, har den også vist seg nyttig for å registrere utslipp fra industrielle prosesser og ulykker både i Europa og Asia, inkludert etter Fukushima-ulykken i 2011. Ingen av disse hendelsene har imidlertid utgjort trusler mot mennesker eller natur på Svalbard. 

I Norge er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvaltningsmyndighet for håndtering av radioaktive hendelser. De bruker dataene fra RN49 i kombinasjon med egne målestasjoner på fastlandet for å danne en situasjonsforståelse etter større utslipp. Data fra stasjonene er også av interesse for atmosfæreforskere, som kan bruke dem til å verifisere og utvikle modeller for transport av stoffer i atmosfæren.