Norconsult, NORSAR og Alcatel Submarine Networks Norway (ASN Norway) har utviklet et fiberoptisk system som ved hjelp av fibre langs veien kan detektere snøskred og biltrafikk.

– Det nye skredvarslingssystemet er rimeligere, kan dekke et større område, er enklere å ta i bruk,
og det gir mer nøyaktig deteksjon av snøskred enn eksisterende systemer, sier Arve E. Mjelva,
viseadministrerende direktør og avdelingsleder for Solutions i NORSAR, som har utviklet software til løsningen. 

Gode testresultater
De siste 17 månedene har Norconsult ledet et prosjekt på  oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune der det fiberoptiske systemet er testet ut på en
strekning med tre skredpunkter. 

– Prosjektets primære oppgave er å finne en løsning som kan oppdage om et skred når veien, hindre at biler kjører inn i skredområdet og å detektere om det er biler inne i området, forteller prosjektleder i Norconsult Finn Kåre Nyhammer.

Testingen har verifisert at de automatiske deteksjonsalgoritmene fanger opp snøskred og biler,
og gir nøyaktig posisjon. Analyser av signalene gir også lovende resultater for å kunne skille kjøretøyer fra hverandre.

– Det har vært omkring ti store skred på strekningene som er overvåket, så vi har fått testet systemet godt, sier Mjelva. Han kan også rapportere om en veldig god treffprosent, som også er viktig for å unngå unødvendige og kostbare uttrykninger.

LUP illustrasjon av skredvarslingssystemet

Illustrasjon fra Leverandørutviklingsprogramet (LUP) som bisto med rådgivninge undervesi i innovaskpnspartnerskapet.

Kan være bedre enn radar
Snøskred er en samfunnsutfordring som utsetter mennesker for betydelig risiko og reduserer
fremkommelighet. På landsbasis er det omkring 1500 snøskredpunkter, hvor om lag 200 av disse er langs fylkesvegene i Troms og Finnmark. Klimaendringene kan i tillegg medføre en økt risiko for skred.
– Strekningene har ofte flere skredpunkter, som gjør at det med dagens løsninger kreves flere radarer, men ved hjelp av vårt system kan man dekke flere skredløp i et område samtidig, forteller Nyhammer. 

En annen fordel er muligheten for montering i, for eksempel, bratte skredområder.
– Hvis man skal bruke radar må den monteres slik at den ser fjellsiden, men det er ikke alltid like enkelt. Vårt system bruker akustisk deteksjon, så det trenger man bare å få lagt i bakken, sier Nyhammer.

Fiberoptiske kabler er også mer robuste enn tradisjonelle metoder som radar, geofoner og kamera.
– Ettersom fiberkablene er gravd ned i bakken, er de lite utsatt for fysiske påkjenninger og fungerer
uavhengig av vær og vind, sier Mjelva.

Rimeligere
– Skredvarslingssystemet kan bruke eksisterende infrastruktur. Mange steder ligger det allerede
fiberkabler for telekommunikasjon som kan benyttes. Andre steder er det lagt rør for fiber som man enkelt kan blåse nye kabler inn i. Når fibrene er på plass, er systemet lett å sette opp og drifte. Det gjør dette til et rimeligere alternativ, sier Nyhammer.

Fysisk sikring av alle skredpunktene i landet er kostbart og tidkrevende. Derfor må man se på andre løsninger for å redusere sannsynligheten for ulykker. Dette fiberoptiske  skred- varslingssystemet kan bidra til å unngå tap av menneskeliv og å spare samfunnet for store kostnader.

All prosessering av signalene fra fiberoptikken foregår lokalt på en fiberoptisk enhet, OptoDAS, som ASN har utviklet med alarmer og informasjon som sendes direkte til Veitrafikksentralen.
– OptoDAS enheten har lav støy og en rekkevidde opp mot 150 kilometer i standard telekommunikasjonsfiber. En OptoDAS enhet kan for eksempel dekke hele strekningen langs E6 fra Oppdal til Dombås, utdyper Hilde Nakstad fra ASN Norway.

– Alle slags rystelser i bakken blir sendt via varslingssystemet til Veitrafikksentralen i sann tid. Det
er med andre ord et autonomt system som krever liten overvåking, fortsetter Mjelva.

Flere bruksområder
I tillegg til å varsle om snøskred kan systemet også detektere jordskred og steinras. Men den viktigste fordelen med systemet er at den også tracker biler.

– Dagens systemer har ofte induktive tellesløyfer for å registrere om det er biler i området, men dette har vist seg å ha noen utfordringer. Med vårt system har du to i ett – både skreddeteksjon og bildeteksjon. Systemet forteller også nøyaktig hvor bilene er, samt hastigheten på dem, sier Mjelva.

Ettersom det er en kontinuerlig sanntidsovervåkning, kan systemet også brukes til trafikkovervåking.

– Vi ser for oss at systemet kan bistå med alt fra smart framkommelighet ved fjelloverganger til statistikk på biltrafikk og hastighet med muligheten til å sette opp varsling ved kødannelse, avslutter Mjelva.

Godt fornøyd
Tilbakemeldingen fra Troms og Finnmark fylkeskommune er god.
– Som vegeier hadde vi behov for en løsning som kunne detektere snøskred som sperret vegen og om det var kjøretøy inne i skredområdet. Gjennom samarbeidet med Norconsult, NORSAR og ASN Norway har vi utviklet et godt verktøy for å øke sikkerheten for trafikantene langs vegene våre, forteller Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder hos Troms og Finnmark fylkeskommune.

Partnere

Norconsult logo

I Norconsult kombinerer vi ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse for en helhetlig tilnærming innen en rekke markedsområder, inkludert samferdsel. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse, søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Norconsult er et medarbeidereid rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på mer enn 135 kontorer, hovedsakelig i Norden.

NORSAR logo

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse med kjernekompetanse innen seismologi og anvendt geofysikk. NORSAR gjennomfører forsknings- ogrådgivningsprosjekter over hele verden og utvikler programvareløsninger til bruk i forskning og industri.

ASN logo

Alcatel Submarine Networks Norway er et norsk firma eid av Alcatel Submarine Networks i Frankrike. Firmaet har gjennom snart 40 år opparbeidet en unik kompetanse innen utvikling, produksjon og praktisk bruk av fiberoptiske sensorsystem.