Forbudstraktaten mot kjernevåpen, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, åpnet for signering i juli 2017. Tre år senere nådde Forbudstraktaten de nødvendige 50 ratifikasjonene for å kunne tre i kraft 90 dager etter siste ratifikasjon. Forbudstraktaten er den første juridisk bindende multilaterale avtalen om et totalforbud av kjernevåpen, og har til hensikt å forby bruk, besittelse, utvikling, testing og distribusjon av kjernevåpen. Traktaten forbyr videre partene å benytte sitt territorium og kompetanse til å assistere andre stater ved å enten utstasjonere kjernevåpen eller bidra med støtte. Traktaten ble til etter en årrekke med humanitære initiativer som advarte mot konsekvenser ved ethvert bruk av kjernevåpen. 

Statpartsmøte
Det første statspartsmøtet vil finne sted i Wien 22. til 24. mars 2022. I den østerrikske hovedstaden vil partene og sivile aktører for første gang kunne diskutere hvordan implementeringen av traktaten skal gjennomføres i praksis. Representanter for fredsprisvinneren ICAN, den internasjonale kampanjen for å avskaffe kjernevåpen, vil også være tilstede som en viktig aktør i Wien. Alexander Kmentt er utnevnt av det østerrikske utenriksdepartementet til å lede møtet. 
    
Målet for møtet vil være å lande konkrete tiltak som gjør at forpliktelsene de har i forhold til traktaten, blir gjennomført. Statspartene er for eksempel forpliktet til å tilby offerassistanse og hjelp til miljøsanering, i samsvar med forpliktelsene i traktatens art 6. Møtet vil også gi statene en mulighet til å diskutere flere av traktatens tekniske detaljer.

Forbudstraktaten sett fra Norge
I Hurdalsplattformen har den norske regjeringen lovet å øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning. Den vil også ta initiativ til å sette søkelys på de humanitære konsekvensene av kjernevåpen. Regjeringen vil arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en kjernevåpenfri verden, og ønsker å delta som observatør på statspartsmøtene til Forbudstraktaten.

Norge vil bli det første NATO-landet med observatørstatus til møtet. Ingen av statene med kjernevåpen har verken signert eller ratifisert Forbudstraktaten. Likevel har forsvarsminister Odd Roger Enoksen gjort det klart at Norge ikke har til hensikt å tilslutte seg traktaten. 

Forbudstraktaten og Prøvestansavtalen
I Forbudstraktatens innledende del blir Prøvestansavtalen nevnt som av «avgjørende betydning» for eget oppdrag. Forbudstraktaten inneholder ikke et verifikasjonsregime, i motsetning til Prøvestansavtalen, for overvåkning av overholdelse av traktatens forpliktelser.