Jordskjelvsoneringskartet er basert på NORSARs omfattende forskning, lange erfaring og kompetanse på seismisk risiko- og skadevurdering. Vurderingene beskriver hvor kraftige fremtidige jordskjelv kan bli og hvilke konsekvenser et skjelv vil ha for et spesifikt område. Som en del av dette arbeidet har vi oppdatert jordskjelvsoneringskartet basert på nye jordskjelvdata, oppdatert forskning, bedre regnemodeller og metoder. Kartet viser sannsynligheten for jordskjelv og skadepotensiale for Norge og Svalbard.
 
Soneringskartet viser med stor presisjon hvilke områder som krever ekstra last. Utbyggere, entreprenører, rådgivere og storsamfunnet vil derfor ha svært god nytte av dette. I Norge har vi store regionale forskjeller. En rapport fra Multiconsult med bistand fra Bygganalyse viser at mange samfunnskritiske bygg- og anleggsprosjekter kan spare i størrelsesorden fra tre til ti prosent av kostnadene for råbygget. Slike prosjekter omfatter blant annet sykehus, redningssentraler, skoler, jernbane og veibroer. Kritisk infrastruktur samfunnet trenger og som det blir store summer å spare på.

Det er bred enighet om at det var et behov for et oppdatert kart som grunnlag for risikovurderinger. Dagens standard bygger på 20 år gammel kunnskap og finnes bare i papirformat, noe som gjør det både utdatert og lite egnet for dagens digitale hverdag. Det nye kartet er tilgjengelig digitalt via en portal. Dette sikrer at alle brukere har samme grunnlag for å beregne jordskjelvlast uten å være avhengig av tolkning av verdier fra et papirkart. Dette sikrer forutsigbarhet og effektivitet i vår digitale hverdag. En soneringsrapport kan hentes ut direkte for en adresse for utbygging eller som en sammenstilling med øvrig kartmateriale for samfunnsplanlegging. Tjenesten finansieres gjennom abonnement eller enkeltkjøp. Løsningen er allerede tatt i bruk av flere av aktørene i bransjen.

Prosjektet av finansiert og gjennomført av NORSAR. Kunnskap forplikter, og dette er vår måte å tilgjengeliggjøre den på.  Slik bidrar vi til å sikre Norge for fremtidige jordskjelv.

https://www.norsar.no/soneringskart