Rapporten er basert på det nye soneringskartet som er vesentlig mer presist enn tidligere grunnlag og gir ny kunnskap om både fare og konsekvens når det gjelder jordskjelv. Siden Lillestrøm kommune er første norske kommune ut, har prosjektet etablert en metodikk for et solid underlag for ROS-analyse som kan komme andre kommuner til gode. Lillestrøm sitter nå på et helt nytt kunnskapsgrunnlag for den videre planleggingen av framtidige prosjekter og utbygginger.

Jordskjelvrapportens resultater har kommet til gjennom å analyse av primær- og sekundæreffekter som grunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kombinert med analyser av historiske jordskjelvdata i området. Analysen viser at Lillestrøm kommune ligger på lav/medium skala i forhold til det nasjonale farenivået. Det er altså en beskjeden sannsynlighet for jordskjelv. Samtidig kan jordskjelv av en viss størrelse ha konsekvenser hvis det treffer et område med kritiske bygg og infrastruktur, tett befolkning eller utfordrende topografi og grunn. Rapporten anbefaler at kommunen oppdaterer sin ROS-analyse, gjennomfører scenarioanalyse på satsingsområder og tilsvarende analyser ved framtidig arealplanlegging.

10. desember arrangerte NORSAR en digital overrekkelse av rapporten til Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune, samt representanter fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Under overrekkelsen av rapporten uttrykte ordfører Vik at dette prosjektet viser at både kommunen og NORSAR er tjent med slike strategiske samarbeid. Vik ser NORSARs anbefalinger for Lillestrøm kommune som både fornuftige og gjennomførbare. Og han forsikret om at anbefalingene i rapporten vil ta steget fra anbefalinger til reell politikk.

NORSAR sitter på ekspertkunnskap om jordskjelv, men for at denne kompetansen skal komme fellesskapet til nytte i kommunal planlegging og risikovurderinger, er kommunenes innsikt og behov avgjørende for å skape et nyttig produkt. Å kunne anvende vår jordskjelvekspertise for å sikre en god ivaretakelse av samfunnet er en oppgave vi ser på som særlig meningsfull. Vi takker Lillestrøm kommune for samarbeidet og ser frem til flere i fremtiden.

Mer informasjon om jordskjelvsoneringskartet her: https://www.norsar.no/soneringskart/