Det er rundt 14.000 km fra Oslo til Antarktis. Likevel har hva som skjer der konsekvenser for oss og resten av verden. Hva som skjer i Antarktis, som på Arktis, har konsekvenser vi ikke vet om i dag – særlig på klimafronten. Global oppvarming som følge av menneskelig aktivitet har nådd mer enn 1,1 grad. Effektene av oppvarmingen er særlig tydelig på våre to poler.

Og oppvarmingen skjer fort. Is vil smelte, havet vil stige og værforholdene vil forandre seg. Hvordan kan vi observere endringene som skjer? Og hvilke konsekvenser har de?

Troll Observing Network (TONe)

TONe er et forskningsprosjekt som innbefatter en rekke norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og er ledet av Norsk Polarinstitutt. Prosjektet ønsker å legge rette for bedre og mer omfattende atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis.

Prosjektets primære mål er å etablere TONe som observasjonsnettverk i Dronning Maud Land og gjøre observasjonsdata tilgjengelig for det nasjonale og internasjonale vitenskapsmiljøet, for å berøre sentrale spørsmål om miljø- og klimaendringer og deres implikasjoner for samfunnet.

NORSAR er invitert til videre forhandlinger med Norges forskningsråd dersom NFR velger å ikke finansiere alle av ønskene til TONe. Etter de seneste forhandlingene er det likevel klart at prosjektets primære mål vil bli finansiert. 

En slik oppdatering av infrastrukturen vil kunne gi Norge en styrket posisjon innen forskning vedrørende Antarktis, samt gi både norske og internasjonale forskere tilgang til observasjoner som er viktige for klima- og jordsystemforskning. I alt har tildelingen potensiale for å danne grunnlag for verdensledende forskning.

– Forskningsinfrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Lille Trille på TrollVår seismologiske stasjon "Lille Trille" på Troll.

NORSARs rolle i TONe

NORSAR ønsker å bygge en seismisk array og en infralyd array ved Troll i løpet av de neste fem årene. Samtidig er planen å kjøpe 10 mobile seismiske stasjoner som skal plasseres ved Troll for fremtidig feltarbeid i Dronning Maud Land. NORSAR har målt rystelser fra Troll i mange år ved hjelp av ett instruement. Nå vil datainnsamlingen bli forsterket betydelig og forståelsen av hva som skjer utvidet. Instrumentene vil levere helt ny data for spennende tverrfaglig forskning i Antarktis, og bidra til en bedre forståelse av faste jord, kryosfæren og atmosfæren.