Fortjenstordenen ble overrakt i Oslo 21. august 2020. Lars Løberg fra Ordenskanselliet i Utenriksdepartementet presenterte ordenen på vegne av Kongen. Fremmøtte var kolleger fra NORSAR og samarbeidspartnere fra norske forskningsinstitusjoner og Utenriksdepartementet.  I henhold til statuettene skal "denne orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Denne orden tildeles i hovedsak norske borgere for virke i utlandet og utenlandske borgere for virke i utlandet eller i Norge".

Svein har hatt ulike roller i NORSAR i nesten 42 år. Han begynte å arbeide i NORSAR som forsker og har publisert artikler om seismiske undersøkelser av jordskorpen, utforming av seismiske array-stasjoner for optimal deteksjon av svake signaler, metoder for behandling av data fra slike stasjoner og forståelse av det seismiske støyfeltet. Dette er viktige kunnskapsområder for å etablere et teknisk verifikasjonssystem som underbygger Prøvestansavtalen. 

På 1980-tallet var Svein prosjektleder for etableringen av seismiske array-stasjoner i Norge. Stasjonen i Innlandet med senter i Løten (1984) ble en modernisering av den aller første stasjonen som ble etablert i 1970. Deretter kom etableringen i Finnmark ved Karasjok i 1987. Disse stasjonene ble modeller for andre stasjoner i det internasjonale overvåkingssystemet for Prøvestansavtalen.

Svein har en unik ekspertise i forhandlinger og forberedelser av internasjonale avtaler og teknologisk samarbeid som fremmer tillit og innsikt mellom avtalepartene. Han representerte Norge i prosessene som ledet frem til at FN vedtok Prøvestansavtalen i 1996 og deretter i gjennomføringen av traktatens verifikasjonsregime. Å planlegge og oppnå enighet om et verdensomspennende nett av målestasjoner under den kalde krigen var et mesterverk fra deltakernes side, og som krevde fremragende teknologisk innsikt, samarbeidsevner og tålmodighet. Prosessen frem til FNs vedtak tok hele 20 år.

I årene 1986-1996 var Svein aktiv i det forberedende tekniske arbeidet i den vitenskapelige ekspertgruppen under Nedrustningskonferansen i Genève. Han deltok også i forhandlingene om selve traktaten. Da det hele kom på plass var Svein en sentral bidragsyter til å etablere organisasjonen som leder drift og utvikling av Prøvestansavtalens verifikasjonssystem i Wien. Sammen med kolleger i NORSAR fremmet Svein norske synspunkter og delte teknologier utviklet av NORSAR innenfor monitorering. Han hadde også en sentral rolle med å organisere medlemslandenes arbeid i beslutningsorganene i Prøvestansavtalens organisasjon.

Svein har drevet et utstrakt arbeid for å informere og dele kunnskap om etableringen og opprettholdelsen av Prøvestansavtalen og dens unike verifikasjonssystem. Han har vært medforfatter av ulike bøker, holdt foredrag og delt kunnskap med andre land. Han har også vært en høyt verdsatt mentor for norske diplomater og ansatte i NORSAR. Erfaring fra CTBT-prosessene blir blant annet brukt i samarbeidsprosjekter med Sverige, Storbritannia og USA om verifikasjon av kjernefysisk nedrustning.

Vi i NORSAR takker Svein for innsatsen han har lagt ned for NORSAR, Norge og verden!

 

Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Svein Mykkeltveit