Mellom klokken 01.10 og 01.15 ble det registrert en ukjent hendelse på flere av våre stasjoner i området rundt Oslofjorden og Kongsberg. Ved å se nærmere på disse signalene, kunne vi med stor sannsynlighet si at det var en meteor som brøt lydmuren i dette tidsrommet. 

– De foreløpige analysene anslår at meteoren slo ned i skogsområdet mellom Lier og Modum, sier Anne S. Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

Ulike nettverk jobber sammen
Meteoren ble fanget opp av stasjoner som inngår i ulike stasjonsnettverk. KO-stasjonene er en del av et seismisk nettverk satt opp i et større område omkring Kongsberg. Her er instrumentene fra den mobile norske bredbåndspoolen. KO-nettverket ble til etter initiativ fra Universitetet i Oslo, og har som hovedformål å undersøke dypere skorpestrukturer under Sør-Norge.

Kartmeteor

OFSN, Oslofjord Stasjonsnettverk, er et internt, selvfinansiert NORSAR-prosjekt som skal forbedre deteksjonsevnen og lokalisering av hendelser rundt Oslofjorden.

Meteoren ble også fanget opp med infralyd – helt opp til Løten i Innlandet. Stasjonen NRB3 inngår i NORES-arrayen rundt Stendammen, Løten. NORES-arrayen var opprinnelig en seismisk installasjon, men siden 2013 har den også blitt gradvis utvidet med infralydinstrumentering.

Hendelsesdeteksjon
Våre stasjoner er spredt utover Norge og Svalbard. Noen av dem inngår i det internasjonale verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen som forbyr kjernefysiske prøvesprengninger. Andre er satt opp for forskning og utvikling. 

Felles for alle stasjonene er at de alltid lytter etter hendelser og gir verdifull innsikt. 

Det interessante og sjeldne med denne meteoren er dens størrelse. Da den eksploderte og brøt lydmuren ble smellet så sterkt at trykkbølgen som traff bakken ble registrert på de seismiske instrumentene på samme måte som et lite jordskjelv. Ut ifra tidspunktene for da trykkbølgen traff bakken og de forskjellige instrumentene, kunne vi beregne de geografiske koordinatene for meteoreksplosjonen oppe i atmosfæren. Ved å anta en eksplosjonshøyde på 23 km, viser våre beregninger en lokalisering på 59.889 N 10.191 E. Se lokaliseringen i Google Maps her

Vår estimerte lokasjon for meteoreksplosjonen er ca. 2 km fra sluttposisjonen, oppgitt av Norsk Meteornettverk, basert på videoobservasjoner av meteoren.

I plottet under vises observasjonene på de forskjellige stasjonene med markeringer av tidspunktene da lydbølgen nådde bakken. Signalet kom først til den nærmeste seismiske stasjonen i Lommedalen, med en avstand på 16 km fra kildelokaliseringen (projisert ned på bakkenivå). Med unntak av den nederste trasen som viser observasjoner på infralyd-arrayen NORES på Løten, er alle observasjonene på seismiske stasjoner.

Plott