Et av tiltakene regjeringen har satt i gang for å oppfylle klimamålene er Langskip-prosjektet. Prosjektet, som ble lansert i september 2020,  skal sikre gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Effektiv og sikker lagring av CO2 kan bli ett av Norges viktigste bidrag i klimakampen, samtidig som det åpner for en ny forretningsmulighet. NORSAR bidrar til å trygge og dokumentere lagerets kapasitet ved å bruke vår kompetanse og våre metoder.

NORSAR og Equinor er partnere i et Gassnova-finansiert prosjekt for å undersøke og dokumentere den naturlige seismiske aktiviteten i offshore-området planlagt for CO2-lagring. Den første delen av prosjektet omfattet en evaluering og utvikling av kostnadseffektive overvåkingssystemer. Den seismiske array-teknologien, som er NORSARs kjerneteknologi, ble valgt som den mest kostnadseffektive. I 2020 installerte NORSAR et seismisk array bestående av ni seismometre plassert i en bestemt konfigurasjon for å redusere støy og forsterke signalene fra seismisk aktivitet til havs. Denne teknologien, sammen med egenutviklet signalbehandling, muliggjør deteksjon og lokalisering av små hendelser.

Installasjonen av et onshore-array i Øygarden ble fullført i april 2020. Sanntidsdata blir kontinuerlig registrert, overført og analysert hos NORSAR. Installasjonen har vist seg å være vellykket. Dette betyr at vi kan registrere flere hendelser av mindre størrelsesorden i den større geologiske regionen Hordaplattformen. Dette gir betydelig bedre resultater enn registreringene til enkelt-seismometrene i Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN). Den registrerte seismiske aktiviteten, i den korte tidsperioden for den nye installasjonen, er for tiden lav i det planlagte injeksjonsområdet. Dette lover godt for området som et lagringsreservoar.

For mer fullstendig forståelse av geologien trengs lengre tidsserier om den seismiske aktiviteten. Nærliggende produksjonsfelt og den naturlige seismisiteten forbundet med forkastninger er faktorer som kan bidra til seismisk aktivitet i området. Når selve injeksjonen av CO2 starter har den potensial til å skape mikroseismiske bevegelser. Arrayen som er etablert vil derfor registrere seismisk aktivitet i området så lenge injeksjonen foregår og når lageret skal trygges for ettertiden. Kontinuiteten i det seismiske oppsettet på land vil gjøre det mulig å spore eventuelle endringer i seismisk aktivitet gjennom injeksjonsperioden. Det muliggjør også overvåking av kapasiteten til lageret etter injeksjonen og mange år frem i tid.

NORSARs teknologi og kunnskap er viktig for å trygge lagerets kapasitet og underbygger en ny industriell mulighet for Norge. Vi tror prosjektet kan bidra til eksport av teknologi fra NORSAR. Et viktig bidrag til det grønne skiftet!


Langskip
Illustrasjon av Gassnova-prosjektet