Stiftelsen NORSAR har etablert et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelvsonering basert på nye og harmoniserte data, bedre regnemodeller og metodeutvikling fra inn- og utland. Kartet viser sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for hele Norge, inkludert Svalbard.

Det forrige jordskjelvsoneringskartet for Norge er fra 1998 og foreligger kun i papirformat. Det omfatter ikke Svalbard. Arbeidet med den nye soneringen har vært gjennomført av NORSAR og under tett kvalitetskontroll av internasjonale eksperter. I tillegg er det gjennomført en norsk kvalitetssikringsprosess. Dette sikrer at jordskjelvkatalogen er harmonisert, de beste nye metodene er tatt i bruk for å beregne sannsynlige skjelv og deres størrelse samt skadepotensiale. Til sammen gir dette et nytt bilde av Norge og Svalbard.

Vi har også valgt å tilgjengeliggjøre resultatene digitalt i en portal. Dette sikrer bedre oppløsning av dataene, lettere oppdateringer etter hvert som vi erfarer og lærer mer, og det sikrer brukerne lett tilgang. NORSAR bidrar til å digitalisere Norge!

Skadepotensialet nedjusteres

Den nye soneringen viser at skadepotensialet nedjusteres for store deler av landet. Det betyr at det er store kostnader å spare for utbyggere og samfunnet.  

For å få et innblikk i dette kan du lese rapporten som Multiconsult as laget – du finner den her.  Det er store regionale forskjeller i Norge. Det er for eksempel mye å spare i Oslo- og Trondheimsområdene, og mindre å spare på Vestlandet. Rapporten fra Multiconsult viser at mange samfunnskritiske bygg- og anleggsprosjekt kan spare fra tre til ti prosent av byggekostnadene. Slike prosjekt omfatter blant annet sykehus, redningssentraler, skoler, jernbane- og veibroer.

Jordskjelv er også en del av kommuner og fylkers risikovurderinger og grunnlag for beredskapsplaner. Disse kan også i mange tilfeller justeres betydelig.

Det nye jordskjelvsoneringskartet er digitalt tilgjengelig. Dataene kan hentes ut direkte for en adresse for en utbygging eller som en tjeneste for samfunnsplanlegging. NORSAR er en uavhengig forskningsstiftelse. Tjenesten finansieres derfor ved abonnement eller enkeltkjøp via portalen som du finner her: https://www.norsar.no/soneringskart