Norsk satsing i Arktis fikk en ny giv i 2009 med FNs kontinentalsokkelkommisjon sin avgjørelse om å støtte Norges forslag om en utvidelse av den norske sokkelen nord for Svalbard. I 2016 finansierte det norske Utenriksdepartementet et forprosjekt for undersøkelser i området, som ledet til etableringen av GoNorth i 2020.

Bakteppet for GoNorth-satsingen var Norges nye, enorme områder som vi vet svært lite om og det overordnede formålet er å fremme norsk forskning i og om Polhavet. Prosjektet ønsker et omfattende og tverrfaglig program slik at vi kan tilegne oss ny og viktig kunnskap om havområdene – inkludert havbunn og undervannsgeologi – via vannsøylen til havisen på overflaten.

– Forskningen i GoNorth styrker Norges posisjon som arktisk nasjon, og tokten sammenfaller svært gode både med Havforskningstiåret vi er inne i, og Norges overtakelse av formannskapet i Arktisk råd fra 2023, sa fiskeri- og havbruksminister Bjørn Skjæran da han annonserte nyheten om at GoNorth får ekstrabevilgninger. 

NORSAR i nord
NORSAR tar del i GoNorth og undersøker seismisiteten i Arktis. NORSARs bidrag i programmet er fokusert mot tektonikk og forståelse av havbunnsspredningen, bevegelser i jordskorpen, struktur av jordskorpen og øverste mantel og iskappene i området. Våre permanente stasjoner på Svalbard og Bjørnøya vil bli nyttige også i denne sammenhengen. 

Prosjektet inneholder seks arbeidspakker (Work Packages, WP). NORSAR tar del i to av dem: 

  • WP1: Continental rifting and breakup processes. I denne arbeidspakken studeres de tektoniske omgivelsene og geologiske og geofysikalske prosessene som finnes ved oppbruddet mellom Lomonosovryggen og den nordlige Barentssokkelen, samt mellom Yermak-platået og Morris Jesup. NORSAR innhenter og analyserer seismologiske data fra området.
  • WP2: Ultra-Slow Oceanic Spreading – understanding the structure and evolution of the Gakkel Ridge. I denne arbeidspakken ønsker vi å identifisere geologien, arkitekturen og evolusjonen til Gakkelryggen, et undersjøisk fjellområde, og dens flanker. Det undersøkes hvordan variasjoner i vulkanske og tektoniske prosesser påvirker havbunnens og litosfærens akkresjon ved det man kaller en «ultra-slow» spredning. Disse nye dataene, kombinert med direkte observasjoner fra ROV (Remotely Operated Vehicle), gjør det mulig å studere samspillet mellom forkastninger, vulkanisme, hydrotermisk sirkulasjon og liv.

Den nylig annonserte ekstrabevilgningen til GoNorth er knyttet til FF Kronprins Haakon-skipets forskningstokt til Polhavet høsten 2022. Samtidig vil det foregå et komplementært prosjekt med partnere i GoNorth. Prosjektet heter DYPOLE og finansieres gjennom midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo, med blant annet NORSAR som partner.

DYPOLE skal øke forståelsen for det komplekse samspillet mellom ulike geologiske prosesser som har formet kontinentalmarginen nord for Svalbard/Barentshavet og tilgrensende områder av Polhavet. NORSAR skal bidra med temporare seismiske arrayer på Svalbard, Nordaustlandet og Kvitøya. Disse arrayene skal samle inn data som analyseres for å øke forståelsen i hele regionen.

Internasjonalt samarbeid som nasjonalt suksesskriterium
Internasjonalt samarbeid er et suksesskriterium for GoNorth av forskningsmessige, finansielle og logistiske grunner. Arktisk er et område som innbefatter ulike lands territorier, samt internasjonalt farvann. For best å forstå hele Arktisk, er det nødvendig at man samarbeider. I dag samarbeider prosjektet med partnere som deler GoNorth sine ambisjoner og mål i Arktis.

Prosjektet ledes av SINTEF og andre deltakere er Aquaplan, Nansensenteret, Norges geologiske undersøkelse, Norsk Polarinstitutt, NUPI, Universitetssenteret på Svalbard, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU.