Jordskjelv kan ikke forutsees i tid eller styrke men opptrer i kjente soner. Utsatte områder er Oslo-feltet og Nordsjøen som følge av oppsprekking av jordskorpen, Vestlandet, Nordland og Finnmark som følge av landhevning, og Svalbard som følge av havbunnsspredning mellom Norge og Grønland. 

Det oppstår menneskeskapte jordskjelv som følge av store eksplosjoner, større ulykker, ettervirkninger av injeksjonsbrønner (fracking), trykkfall ved olje- og gassproduksjon mm.

Ras og oppsprekking forårsaker rystelser i jorden, og kartlegges og overvåkes på samme måte som jordskjelv.

Jordskjelv som naturfare er det krav om at bygg og anlegg dimensjoneres for. Dette er hjemlet i regelverk fra EU; EuroCode 8. Det underliggende soneringskartet for jordskjelv for Norge er fra 1998 og er utdatert. Det finnes ikke tilsvarende kart for Svalbard.

Olje- og Energidepartementet eier naturfaren skred (stein, jord, snø, mm) med NVE som faginstans. Det er ikke definert noe statlig eierskap til naturfaren jordskjelv i Norge. Dette medfører blant annet at det ikke er en samlet operativ oversikt over jordskjelv, sikrede offentlige bygg og anlegg, oppdatering av kart mv. Det er heller ingen bevissthet på andre anvendelser av seismologiske data til f.eks. hendelsesoppklaring etter større ulykker.

NORSAR

NORSAR er en stiftelse opprettet for å overvåke Prøvestansavtalen for atomvåpen. Vi drifter 6 lyttestasjoner på norsk jord og er en del av et internasjonalt nettverk. Stasjonene måler rystelser i jorden døgnkontinuerlig. Her fremkommer også jordskjelv og andre hendelser som får jorden til å ryste som sprenginger og ulykker. Arbeidet med Prøvestansavtalen er forankret i Stortingsvedtak i 1999 og i løpende oppdrag for Utenriksdepartementet. Vårt spesiale er seismologi som er læren om jordens rystelser, følgelig er vi eksperter på alle typer jordskjelv.

Anbefaling om "jordskjelv-senter" - Senter for anvendt seismologi

Ett departement må eie naturfaren jordskjelv. Dette vil sikre koordinering av aktiviteter for å styrke kartlegging, beredskapsplanlegging og forebygging av skader samt kunnskapsutvikling.

Det er en åpenbar, stor synergi for Norge å bruke NORSARs eksisterende lyttestasjoner og kompetanse som basis for et operativt kompetansesenter for anvendt seismologi i Norge. Senterets hovedoppgaver vil være å være faglig rådgiver og utførende enhet og operativ eier av naturfaren jordskjelv. Dette vil også sikre andre anvendelser av teknologien til støtte for risikoanalyser, oppklaring av hendelser mm.

Bare kontinuerlig oppdatering av soneringskartet for jordskjelv vil spare samfunnet for millionbeløp hvert år!

Vi fokuserer denne saken sammen med Rådgivende Ingeniørers Forening slik at kunnskap om norske bygg og anlegg samles og sikres fremover.

Klikk her for å lese artikkel i Aftenposten.