Mellom 2006 og 2015 opplevde Europa 21 jordskjelvrelaterte katastrofer som resulterte i 1049 dødsulykker og et økonomisk tap på 18 milliarder euro. I senere år har bevisstheten rundt farene og oppfatningen av seismiske trusler økt blant beslutningstakere og offentligheten i europeiske land. TURNkey (Towards more Earthquake-resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions) er et treårig EU-finansiert prosjekt ledet av Norsar som involverer 20 andre partnerne fra 10 europeiske land. Det overordnede målet er å binde sammen teoretiske systemer med praktisk bruk i Europa for å forbedre seismisk motstandsdyktighet før, under og etter et skadelig jordskjelv. 

Ferdigstilte aktiviteter

Flere av aktivitetene i TURNkey er blitt ferdigstilt ved utgangen av sommeren 2021. Et viktig aspekt for å vise til utviklingen var ESC2021 (37th General Assembly of the European Seismological Commission), som ble holdt online fra 19-24.september 2021 grunnet COVID19. TURNkey og RISE (Real-time earthquake risk reduction for a resilient Europe) organiserte Session 18 i felleskap, og samarbeidet mellom de to europeiske prosjektene ble en stor suksess med mange gode presentasjoner fra begge prosjekter.

Et annen viktig prosjekt som er blitt utført de siste månedene er TURNkey sin deltagelse i Service 1 - Module B av HRB (Horizon Result Booster), en tjeneste tilbudt av EU for å øke formidlingsaktivitetene. Denne tjenesten finner sted etter Service 1 - Module A, som ble avsluttet i juni 2021 og vil vare i omtrent tre måneder. Det vil gjøre det mulig for målprosjektgruppen (TURNkey og andre lignende EU prosjekter) å ha faglig støtte til å utforme en effektiv og kombinert formidlingsplan.        

Både Work Package 3 (Assessment of ground motions before, during and after an earthquake), Work Package 4 (Physical and systemic vulnerability estimation for rapid loss prediction updating), og Work Package 5 (Decision Support Systems (DSSs) for real-time (OEF and EEW) and near real-time (RRE) disaster prevention and risk communication) ble ferdigstilt ved utgangen av september 2021, og markerte en milepæl i prosjektet. To av de interessante resultatene fra disse Work Packages er presentert i nyhetsbrevet fra oktober 2021

Den neste milepælen for prosjektet blir å levere den endelige versjonen TURNkey-plattformen i slutten av januar 2022. TURNkey-plattformen vil gi akseptable resultater og bistå aktørene til å fatte ulike risikoreduserende tiltak før, under og etter et ødeleggende jordskjelv. I de siste månedene av prosjektet og frem til mai 2022 (da prosjektet avsluttes), vil det bli fokusert på teste og validere plattformen med de som har ulike ansvarsområder innen førstehjelp, kritisk infrastruktur og næringsorganisasjoner.