Til tross for at avtalen ikke har trådt i kraft har den dannet grunnlaget for en viktig internasjonal norm mot prøvesprengninger. Det er nå ingen internasjonal politisk aksept for at land tester kjernevåpen. Denne normen støtter oppunder både nedrustnings- og ikke-spredningsmål uttrykt i traktaten om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT). NPT er den eneste bindende multilaterale forpliktelsen med mål om nedrustning av kjernevåpen, som også kjernevåpenstater har ratifisert. For å nå målet er et troverdig verifikasjonsregime avgjørende. Dette systemet må alle stater har tillit til.

NORSAR er en av få institusjoner i Norge med inngående kunnskap og ekspertise om verifisering, som også kan brukes i arbeidet med ikke-spredning og nedrustning. NORSAR deltok tungt i forhandlingene knyttet til Prøvestansavtalen og har vært sentrale i utviklingen av avtalens verifikasjonsregime. Dette har gitt NORSAR uvurderlig erfaring fra og kunnskap om både politiske og tekniske sider av prosessene med å utvikle et verifikasjonsregime. I 1999 ble vi oppnevnt som nasjonalt datasenter for spørsmål knyttet til Prøvestansavtalen. Det betyr at vi gir råd til norske myndigheter om saker knyttet til avtalen og ivaretar driften av seks internasjonale overvåkingsstasjoner på norsk territorium. Fire av disse er seismiske stasjoner i Hedmark, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen. Den femte er en målestasjon for radioaktivitet på Svalbard og den siste er en infralydstasjon i Troms. Skjer det en prøvesprengning i Nord-Korea fanger våre stasjoner det opp ti minutter etterpå, og vi varsler Utenriksdepartementet. Deretter orienteres det bredt om hendelsen.

Vår ekspertise har ført til invitasjoner til flere ulike samarbeid om nedrustning. Disse samarbeidene har gjort at vi har utvidet vår kunnskap om verifisering av nedrustning av kjernevåpen. 

I 2007 ble vi invitert til å delta i en norsk gruppe av vitenskapelige og tekniske eksperter som arbeider med ikke-spredning og nedrustning av kjernevåpen, NORNED. Gruppen har bistått UD på en rekke NPT-møter og i gruppen av regjeringseksperter som vurderer systemer for verifikasjon for å fremme nedrustning. Gruppen har også organisert internasjonale studentøvelser for verifikasjon av nedrustning i Norge. NORNED representerer i tillegg Norge i flere internasjonale samarbeid om verifisering av nedrustning. Dette inkluderer United Kingdom-Norway Initiative (2007–2015), International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV) siden 2015 og Quad Nuclear Verification Partnership (Quad) siden 2015.

Utfordringene med nedrustning av kjernevåpen er knyttet til sikkerheten ved demontering og ufarliggjøring og avhending av materiale, samt å sikre at kunnskap om hvordan man lager kjernevåpen ikke spres, jfr. Ikkespredningsavtalen. Men nesten like viktig er det å opprettholde tillit og åpenhet blant traktatpartene. Samarbeidene IPNDV og Quad utforsker hvordan disse utfordringene kan overvinnes ved å lage både tekniske løsninger og strategiske rammer for nedrustningstraktater og implementeringen av dem. IPNDV er et bredt initiativ som inkluderer mer enn 25 land med og uten kjernevåpen. NORSAR deltar i arbeidsgruppene til initiativet, samt den norske delegasjonen til IPNDV-møter.

Quad er et unikt multilateralt samarbeid for verifisering av kjernefysisk nedrustning mellom USA, Storbritannia, Norge og Sverige. USA og Storbritannia har kjernevåpen, mens Norge og Sverige ikke har det. Basert på lærdom fra UK-Norway Initiative (UKNI) og tidligere øvelser mellom Storbritannia og USA, har disse fire landene et tett samarbeid om multilateral verifikasjon av nedrustning. Ulike problemstillinger og teknologier testes i praksis gjennom øvelser. Ved at to kjernevåpenstater og to ikke-kjernevåpenstater samarbeider på dette området viser Quad hvordan multilateral nedrustningskontroll kan fungere og implementeres.

Korona har vært i fokus i 2020 og alle former for samarbeid har vært preget av reiserestriksjoner. Vi fant heldigvis raskt ut av nye måter å samhandle på, og det har vært avholdt møter både i Prøvestansorganisasjonen, i NORNED og i Quad. De store konferansene måtte utsettes, men er blitt godt forberedt til når de kan avholdes – forhåpentlig om ikke lenge. Vi opplever at samarbeidene står like stødig når vi går inn i 2021 som for ett år siden. Det er kanskje viktigere nå enn noen gang før.  

Spørsmål om kjernevåpen har spilt en mer sentral rolle i internasjonal politikk de siste årene. Arbeidet som er i gang med å utforske verifikasjonssystemer viser at det er politisk vilje til å delta i kjernefysisk nedrustningsarbeid. Dette viktige arbeidet er NORSAR stolte over å kunne bidra til!

Quad
Bilde fra Quads LETTERPRESS-øvelse i 2017: 
Den første multilaterale øvelsen for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning.