Vi i NORSAR bruker vår ekspertise fra for å teste og utvikle teknologi som kombinerer måling av rystelser og fiberoptikk. I tillegg har vi sammen med våre partnere testet ut et nytt skred- og trafikkvarslingssystem i Nord-Norge med lovende resultater. I 2022 startet vi også byggingen av et stor-skala testanlegg for videreutvikling av fiberteknologi for flere samfunnsnyttige formål.

Fiberoptiske målinger er en av teknologiene NORSARs benytter for å måle rystelser i undergrunnen, også kalt Distribuert Akustisk Sensing (DAS). Til dette bruker vi fiberoptiske kabler, for eksempel vanlige telekomkabler eller mer spesialiserte kabler. Metoden går ut på at det sendes lys inn i fiberkablene. Når kabelen blir forstyrret av omgivelsene av f.eks. rystelser, vil det påvirke lysrefleksjoner på den delen av kabelen det gjelder. Refleksjonene fra høyfrekvente lyspulser har ulike egenskaper som kan analyseres for å detektere og plassere hendelser langs kabelen.  

Et fiberoptisk målesystem er svært følsomt og kan ha en måletetthet ned til 1 meter over et strekk på opptil 170 kilometer. Disse målingene er sammenlignbare med jordskjelvmålinger og sanntidsdeteksjon av seismiske hendelser, som vi har lang og bred erfaring med fra vårt store nettverk av seismiske stasjoner.  

Automatisk varsling av skred og biltrafikk 

I 2022 har vi hatt gleden av å fortsette samarbeidet med Norconsult og Alcatel om tjenesteutvikling for å sikre skredutsatt vei for Troms og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektets primære oppgave er å finne en løsning som kan oppdage om et skred når veien og detektere om det er biler i rasområdet. I 2022 har vi fått verifisert at våre automatiske deteksjonsalgoritmer kan fange opp snøskred og biler. Analyser av signalene gir også lovende resultater for å kunne skille kjøretøyer fra hverandre. Neste steg er optimalisering av systemet. I 2023 vil vi teste ut bruk av maskinlæring for å øke nøyaktigheten og minimere falske alarmer.  Lær mer om prosjektet her.

Bruk av fiberoptiske kabler har store fordeler på dette feltet sammenlignet med mer tradisjonelle metoder som radar, geofoner og kamera. Fiberkabelen er nedgravd i bakken, er lite utsatt for fysiske påkjenninger og fungerer uavhengig av vær. Ett system kan dekke mange skredløp i et område. Snøskred er en samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer fremkommelighet. Fylkesvegene i Troms og Finnmark har alene rundt 200 snøskredpunkter og på landsbasis er det rundt 1500 snøskredpunkter. Klimaendringene medfører en økt risiko for snøskred. Fysisk sikring av alle skredpunktene er kostbar. Et fiberoptisk skredvarslingssystem kan derfor både redde menneskeliv og spare samfunnet for store kostnader.  

Nytt fiberoptisk testsenter på Stendammen 

I 2022 startet NORSAR utbyggingen en stor-skala array av dedikerte fiberkabler. Fiberanlegget ligger samlokalisert med den seismiske stasjonen rundt Stendammen på Løten. Stasjonen har lange, gode dataserier som er en god kalibrering for det nye anlegget og dets tester. Det nye fiberanlegget vil gi muligheter for enda mer bruk og utvikling av fiberteknologien og bidrar til løsninger innen mange samfunnsrelaterte utfordringer. 

Fiberanlegget er finansiert av Forskningsrådet og definert som en nasjonal forskningsinfrastruktur. Anlegget vil bli en del av den europeiske infrastrukturen ECCSEL ERIC. Vi ser fram til å kunne tilby anlegget til samarbeidspartnere i løpet av 2023. 

Installasjon av fiber array på StendammenBildet viser nedlegging av fiberkabler på testsenteret på Stendammen. Foto: Vjus