Det er gledelig å se at teknologiene som brukes til å overvåke prøvesprengninger av atomvåpen også kan brukes til å kartlegge andre typer hendelser. Ukraina har fire kjernekraftverk med til sammen 15 reaktorer som er sårbare for krigshandlinger. Våre teknologer har etablert automatisk overvåkning av områdene rundt dem for å sikre uavhengig informasjon om bombingene. Dette bidrar til det samlede informasjonsbildet norske myndigheter bruker for å vurdere faren for radioaktivt nedfall over Norge.  

Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er vår viktigste oppgave og et solid fundament for en sikrere verden. Traktaten er en av de viktige bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet. Nobel Fredssenter arrangerte seminaret «The morning you wake (to the rest of your life)» som belyste ulike sider av atom-trusselen og hva det egentlig betyr når den treffer et samfunn. Vi markerte samtidig Prøvestansavtalens 25 år og viste frem verdien av dens verifikasjonssystem. Avtalens verifikasjonssystem er et eksempel til etterfølgelse på hvordan etterlevelse av avtaler kan trygges og dokumenteres. Vår status som en uavhengig stiftelse gjør at vi får en særlig oppgave i dette arbeidet – vår nøytralitet og faglige tyngde sikrer oss troverdighet og oppmerksomhet når vi forteller verden hva vi observerer. 

I 2022 har vi hatt gleden av å samarbeide med Norconsult og Alcatel om tjenesteutvikling for å sikre skredutsatt vei for Troms og Finnmark Fylkeskommune. Våre automatiske deteksjonsalgoritmer skal nå fange opp snøskred over vei og finne ut om kjøretøy er tatt av snømassene. Dette er viktig og utfordrende teknologiutvikling basert på fiberteknologi og hendelsesdeteksjon – med lovende resultater! 

Vår kjernekompetanse er kunnskap om jordens rystelser; naturlige og menneskeskapte, og å beskrive dem i sanntid gjennom automatiske registreringer og tolkninger. Dette har vi holdt på med i over 50 år!  

Denne kunnskapen brukes i EU-finansierte prosjekter for å sikre samfunn mot naturfarer. En typisk sort svane; en hendelse med lav sannsynlighet og stort skadepotensiale, som et jordskjelv. Vi har levert TURNkey prosjektet sammen med 21 partnere fra Europa. Der resultatet er en prototype på samhandling- og informasjonsplattform for tidlig varsling av og hurtig respons etter jordskjelv. Mange av partnerne er med i oppfølgingsprosjektet MEDiate som ser på hvordan vi kan sikre samfunn mot kombinerte naturfarer i dag, men også i fremtiden, der klimaendringer er forventet å øke risikoen for naturfarar. Et av resultatene fra dette prosjektet skal være et støtteverktøy for å hjelpe beslutningstakere å vurdere sannsynlighet og skadepotensiale fra kombinerte hendelser. Oslo kommune er viktig norsk partner i prosjektet.  

Vår forskning er med på å løse klimautfordringene verden står overfor! EU og Forskningsrådet har betrodd oss oppgaven med å undersøke hva befolkningen mener om undergrunnslagring av CO2 og posisjonere mikroseismisk overvåkning som en teknologi som kan gi tillitt til lagrenes integritet. Vi gleder oss til å presentere resultater i løpet av de kommende årene!  

NORSAR konsentrerer seg om ett tema; vi skaper en sikrere samfunn fra fremragende kunnskap om jordens rystelser. Våre medarbeidere kommer fra hele verden, har sine doktorgrader fra ulike land og et verdensomspennende samarbeidsnettverk. Det gode lagarbeidet i 2022 ga gode resultater - det lover godt for fremtiden!  

Kunnskap forplikter!  

Anne Strømmen Lycke 

Adm dir. 

inntekt