TURNkey gjør Europa mer robust mot jordskjelv 

Av alle naturfarer er jordskjelv den som tar flest liv og forårsaker det nest høyeste tapet av økonomiske verdier. Selv om det er umulig å forutsi jordskjelv, kan en kombinasjon av tilnærminger redde liv og redusere økonomiske tap. I perioden 2018-2022 har vi sammen med våre europeiske partnere i det EU finansierte prosjektet TURNkey, jobbet for å gjøre Europa sikrere mot jordskjelv. Målet har vært å binde sammen teoretiske systemer og deres praktiske bruk i Europa for å forbedre seismisk motstandskraft før, under og etter et skadelig jordskjelv. Prosjektet har levert en samhandlings- og informasjonsplattform som kombinerer data fra rimelige nøkkelferdige multisensorenheter utviklet i prosjektet, samt data fra konvensjonelle seismiske og smarttelefonbaserte nettverk for tidlig varsling og hurtig respons. Informasjonssystemet kan benyttes av offentlige myndigheter, hjelpeinstanser og selskaper som for eksempel drifter kritisk infrastruktur. 

NORSAR er stolte over å ha koordinert dette store EU prosjekt og resultatene vi har levert sammen med våre partnere.  

 

Fra jordskjelv til kombinerte naturfarer 

En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) for jordskjelv-fare og -risiko ble utviklet i TURNkey prosjektet. Sammen med Beredskapsetaten i Oslo kommune har vi gjennomført prosjektet «Adapting new concepts towards a multi-hazards platform», hvor vi testet ut hvordan metodikken utviklet i TURNkey-prosjektet kan brukes for risikostyring av kombinerte naturfarer (multi-hazards) i Oslo. Byen er spesielt utsatt for flom og kvikkleireskred. Klimaendringene vil medføre en økning i antall hendelser, og det er viktig å vurdere skadebegrensende tiltak. Et tett   samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune har gjort det mulig å vurdere hvordan metodikken kan innpasses i eksisterende prosedyrer og verktøy for beredskap og byplanlegging. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.  

I september 2022 demonstrerte vi metodikken på en workshop om kombinerte naturfarer i Lillestrøm. Dette ble vist gjennom et senario der det har gått et kvikkleireskred i bydel Alna i Oslo. Skadebegrensende tiltak ble undersøkt i prosessen og deltakerne fikk delta i vektlegging av de ulike kriteriene. Gjennom denne øvelsen viste vi at resultatene er sensitive for interessentenes innspill.

MEDiate skal redusere tapene ved fremtidige naturkatastrofer  

I 2022 gikk startskuddet for Horisont Europa prosjektet MEDiate - Multi-hazard and Resilient-informed system for Enhanced Local and Regional Disaster risk management. Prosjektet er et tverrfaglig forskningssamarbeid, med partnere fra sju europeiske land, med mål om å redusere de menneskelige, økonomiske og miljømessige tapene ved fremtidige naturkatastrofer i Europa, for eksempel skogbranner, jordskred, flom, hetebølger og jordskjelv. Prosjektet er finansiert av klyngen for Samfunnssikkerhet i Horisont Europa og varer over tre år. 

I motsetning til TURNkey som spesifikt retter seg mot jordskjelv, åpner MEDiate-prosjektet for å arbeide med ulike typer naturfarer og se disse i sammenheng. Prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i risikovurderinger av naturfarer, og utvikle et topp moderne og dynamisk støtteverktøy lokale og regionale myndigheter kan benytte for å håndtere katastroferisiko.  

I løpet av de neste tre årene vil MEDiate-konsortiet involvere en rekke eksperter i arbeidet for å sikre at MEDiate leverer løsninger som er brukerledet og støttet av relevant teknologi. Lokale og regionale myndigheter er derfor tett koblet på prosjektet. Oslo er en av fire pilotbyer for uttesting av ulike scenarier. Dette er viktig for at systemene skal kunne tilpasses lokale behov. Med Beredskapsetaten i Oslo kommune i spissen, vil prosjektet se på flom, ekstremnedbør, ras, stormflo og jordskjelv. MEDiate inngår i Oslo kommunes innsats for å arbeide mer systematisk med hendelser som har lav sannsynlighet, men stort skadepotensial.   

NORSAR takker for tilliten fra våre partnere, og ser fram til videre samarbeid. 

MEDiate Kick offFra oppstartsmøtet i Oslo Rådhus.