Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er vår viktigste oppgave og et solid fundament for en sikrere verden. Traktaten er en av de viktige bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet. Desto mer urovekkende er det at Russland vedtok å av-ratifisere traktaten i 2023. Arbeidet i de styrende organene som følger opp verifikasjonsregimet preges av dette og av uroen ellers i verden. Fremover blir det en viktig oppgave å trygge traktaten og det tekniske arbeidet med å avdekke eventuelle prøvesprengninger. 

Nye teknologiske løsninger vekker oppmerksomhet! Vi bruker teknologi sammen med våre erfaringer fra Prøvestansavtalen for atomvåpen til å dokumentere eksplosjoner nær kjernekraftverk i Ukraina. Dette har vakt internasjonal oppmerksomhet, sammen med dokumentasjonen om at Kakhovkademningen ble sprengt med viten og vilje noe som setter sivilbefolkningen i stor fare. FN har etterspurt dokumentasjonen, som vil komme til nytte i et eventuelt krigsoppgjør.  

Koblingen mellom våre teknologier og mulighetene til å sammenholde resultatene med vurderinger av krigsforbrytelser og overholdelse av våpenhviler har blitt tydelig dette året. Kunnskap forplikter, og verdien av uavhengige fakta øker. Vår nøytralitet og faglige tyngde sikrer oss troverdighet og oppmerksomhet når vi forteller verden hva vi observerer. 

Kunnskap og teknologi spilte fint sammen med lokalt engasjement for tryggere veier da løsningen for å varsle snøskred over vei ble verifisert i Holmbuktura i 2023. I prosjektet samarbeidet vi tett med Troms og Finnmark Fylkeskommune. Skredvarsleren er en viktig og banebrytende løsning basert på fiberteknologi og hendelsesdeteksjon, og et godt eksempel på gjenbruk av vår kjernekompetanse! 

Klimakonferansen COP28 samlet alle land om en felles ambisjon om å bevege verden bort fra bruk av fossile brensler. Et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp er karbonfangst og –lagring, der Norge leder an. Første prosjekt er Northern Lights-lageret utenfor Hordaland. Vår forskning har bidratt med løsninger som gjør lagring tryggere. Teknologien kombinert med erfaringen fra verifikasjonsarbeid gjør at vi kan bidra til å skape tillit til lagerløsningene.   

Et jordskjelv i kombinasjon med andre naturskader er en typisk sort svane; en hendelse med lav sannsynlighet og stort skadepotensiale. Dette er kjernen i EU-prosjektet MEDiate, som ser på hvordan vi kan sikre samfunn mot samtidige naturskader. Denne utfordringen tar myndigheter i flere land og områder på stort alvor. Vi har partnere i prosjektet fra Nice, Essex, Oslo og Island som alle bidrar med sine utfordringer.  Ett av resultatene fra dette prosjektet skal være ny metodikk for å vurdere sannsynlighet og skadepotensiale fra samtidige hendelser.  

Vår kjernekompetanse er kunnskap om jordens rystelser; naturlige og menneskeskapte, og beskrive dem i sanntid gjennom automatiske registreringer og tolkninger basert på egenutviklet programvare og algoritmer. Dette har vi holdt på med i over 50 år!  

NORSAR konsentrerer seg fortsatt om dette ene temaet; vi skaper et sikrere samfunn gjennom fremragende kunnskap om jordens rystelser. Våre medarbeidere kommer fra hele verden, har sine doktorgrader fra ulike land og et verdensomspennende samarbeidsnettverk. Anvendelsen av kunnskapen blir videre og vi bidrar på flere felt. Det gode lagarbeidet i 2023 ga nyttige resultater - det lover godt for fremtiden!  

Kunnskap forplikter!  

Anne Strømmen Lycke
Adm. dir.

 

NORSAR gruppen

Økonomi 2023