Verdensmarkeringen har som formål å øke representasjon av kvinner innen vitenskapelige virksomhet og fagdisipliner. Likestilling mellom kjønnene er avgjørende for at FNs verdensmål for bærekraftig utvikling, mål fem om likestilling mellom kjønnene, blir realisert. Siden årtusenskiftet har likestilling stått sentralt i arbeidet til FN og internasjonale organisasjoner, med til dels oppsiktsvekkende resultater. 

Bakteppet 
I 2015 opprettet FN temadagen for kvinner i forskning og vitenskap. Målet var å oppmuntre kvinner og jenter til å ta ut sitt potensiale som forskere og innovatører. Temadagen ble vedtatt gjennom resolusjon A/RES/70/212 som fremhever at det er særdeles viktig at kvinner og jenter får tilgang til utdanning og trening innen vitenskap og teknologi. Samtidig fremhever resolusjonen at kvinner skal ha likeverdig rett til full sysselsetting innenfor disse fagfeltene. 

Det internasjonale samfunnet har arbeidet for å øke antallet kvinnelige forskere i en årrekke. Likevel møter innsatsen motstand. Til tross for at flere kvinner har tilgang på utdanning, påvirkes mange kvinners muligheter og valg av skjevheter og sosiale normer. Dette gjør at mange kvinner fortsatt er underrepresentert innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM= Science-Technology-Engineering-Mathematics). Disse fagområdene er grunnleggende bærekraftig utvikling. Lav kvinnedeltagelse betyr mindre innflytelse for kvinner og at fagområdene har mindre tilfang av kunnskapsrike mennesker – dette får betydning for samfunnsutviklingen.

- Kvinner hører til i de vitenskapelige fagene. Allikevel fungerer akademiske stereotyper som bremseklosser. Det er på tide å anerkjenne at større mangfold skaper mer innovasjon, uttalte FNs generalsekretær António Guterres i anledning markeringen i fjor.

Kvinner i de viktige arenaene 
Pandemien har økt den eksisterende kjønnsulikheten, særlig for kvinnelige forskere som befinner seg tidlig i sine karriereløp. Temaet for fjorårets markering var dermed økt kvinnelig tilstedeværelse i den vitenskapelige bekjempelsen av pandemiviruset. 

Den syvende markeringen finner sted i år i et virtuelt format fra FNs hovedkvarter i New York, fokuserer på kvinners arbeid og innflytelse innen bærekraftsmål nummer 6, rent vann og gode sanitærforhold. NORSARs ekspertise på sanntidsmonitorering av seismiske hendelser brukes også til blant annet å oppdage av lekkasje i vannrør. Omtrent tretti prosent av alt vannet som hentes fra drikkevannskildene i dag, forsvinner før det når frem til forbrukerne. Ved at drikkevannsledninger opplever lekkasje og vanntap, blir vannforsyningen i Norge mer sårbar for forurensing. 

Årets internasjonale markering har som mål å anerkjenne kvinners rolle i forskning, ikke bare som mottakere, men også som aktører som skaper varige endringer på utfordrende områder som for eksempel vannmangel. Ifølge FN vil milliarder av mennesker ikke ha tilgang til rent drikkevann og trygge sanitær- og hygienetjenester i 2030, med mindre dagens innsats firedobles. 

NORSAR 
NORSAR har som internasjonal forskningsstiftelse mål å skape en tryggere verden gjennom å drive forskning om jordens rystelser. For å realisere disse målene, er det av avgjørende betydning for oss å ansette de aller mest kompetente medarbeiderne. Å kunne velge blant stadig flere kvinner, vil være uvurderlig også for utviklingen av morgendagens samfunn. 

I fjor markerte NORSAR FN-dagen for kvinner og jenter innen forskning med å intervjue flere av stiftelsens kvinnelige medarbeidere. Kvinner og jenter i vitenskap er en viktig markering internasjonalt så vel som i Norge. Vi er glade for og stolte over å ha økt vår kvinneandel de siste årene til 33%!