Gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i løpet av de siste 50 årene, har vi opparbeidet oss unik seismologisk ekspertise. Denne kompetansen bruker vi på å løse viktige samfunnsutfordringer både i Norge og internasjonalt, spesielt i regioner som er sårbare for jordskjelv.

Prøvestansavtalen

Prøvestansavtalen (CTBT) ble vedtatt av FN i 1996. Avtalen forbyr prøvesprengninger av atomvåpen. Forskere fra NORSAR deltok i forhandlingene knyttet til avtalen og bidro til etableringen av Prøvestansavtalens overvåkningssystem. Prøvestansavtalen er signert av 186 land, men den har ikke tredd formelt i kraft siden den ikke er ratifisert av alle. Likevel kontrollerer vi etterlevelsen av avtalen. Overvåkingen av mulige atomprøvesprengninger er derfor NORSARs kjernevirksomhet.

I 1999 ble NORSAR oppnevnt som nasjonalt datasenter for spørsmål knyttet til Prøvestansavtalen. Vi rådgir norske myndigheter om saker knyttet til overholdelsen av avtalen og ivaretar driften av seks internasjonale overvåkingsstasjoner på norsk territorium. Fire av disse er seismiske stasjoner i Hedmark og Karasjok, på Svalbard og Jan Mayen. Den femte er en målestasjon for radioaktivitet på Platåberget på Svalbard og den siste er en infralydstasjon i Bardufoss. Forskningen vår gir betydelige bidrag til teknologien som overvåkningssystemet benytter og vi deltar i internasjonale fora hvor teknologiutvikling og drift diskuteres. Slik bidrar vi til et sikrere samfunn og en tryggere verden.

Seismisk overvåkning

NORSAR har ekspertise på seismologi. Vi har også kompetanse på seismotektonikk, seismisk overvåking og dataanalyse. Vi er et av verdens største seismologiske observatorier, med stasjoner og arrayer på det norske fastlandet, Spitsbergen, Bjørnøya, Jan Mayen og Antarktis. Vår seismologiske overvåkning viser når, hvor og hvor mye jorden ryster. Dette gjør oss svært godt rustet i overvåkningen av naturlige og menneskeskapte hendelser.

Våre forskere videreformidler informasjon om seismiske hendelser via nettsiden www.jordskjelv.no. Tjenesten gir informasjon om seismiske hendelser i Norge og internasjonalt.

I forlengelsen av vår seismiske overvåkning, har vi ekspertise på seismisk risikovurdering og skade- og tapsvurdering. Disse analysene beskriver hvor kraftige fremtidige jordskjelv kan bli og hva slags konsekvenser et skjelv vil ha for et spesifikt område. Som del av dette arbeidet, oppdaterer vi nå jordskjelvsoneringskartet for Norge. Det er bred enighet om at det er behov for et oppdatert kart som grunnlag for risikovurderinger.

Vi arbeider også med seismisk overvåking av ustabile fjellsider. Vi overvåker fjellmassivet Åkneset i Møre og Romsdal og Jettan ved Lyngenfjorden i Nord-Norge. Vi registrerer både bevegelser i fjellmassen og skred.

NORSARs instrumenter er svært fintfølende og kan fange opp små rystelser. I tillegg til naturlige rystelser, kan målestasjonene våre derfor registrere menneskeskapte hendelser og oppklare dem. Da et helikopter styrtet i Barentshavet i 2017, fant vi stedet der helikopteret gikk under vann med bare noen få meters usikkerhet. Slik bisto vi Sysselmannen og Havarikommisjonen i å kartlegge ulykkens hendelsesforløp.