En pandemi omtales ofte som en sort svane; en hendelse med lav sannsynlighet og stor skade. Det samme kan vi si om jordskjelv i vår del av verden. Likevel har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jordskjelv i by som en av de mest alvorlige mulige hendelsene i sine analyser. Jordskjelv er den naturkatastrofen som ikke har noe formelt eierskap i Norge, vi foreslår derfor at dette etableres. NORSAR kan bidra med løpende registreringer og faglige råd. Det er vårt samfunnsansvar å dele og spre kunnskap for å gjøre verden trygg og sikker.

I forlengelse av dette lanserte vi i år et nytt jordskjelvsoneringskart for Norge og Svalbard. Det er gjort tilgjengelig på en digital plattform og anerkjent som et alternativ til Norsk Standard for bruk i dimensjonering av bygg og anlegg. Den nye soneringen viser lavere laster i mange deler av landet. Dermed kan betydelige midler spares når landet bygges og fornyes. Vi er stolte bidragsytere til ny kunnskap og besparelser i offentlig og privat sektor.

Jordskjelv kjenner ingen landegrenser – samarbeid gir styrke. Vi leder TURNKey-prosjektet som er finansiert av EU og samler sentrale forsknings- og utviklingsaktører fra hele Europa. Sammen skal vi utvikle ny kunnskap og en samhandlingsplattform som skal bidra til tidlig varsling av jordskjelv og effektiv samhandling etter skjelvet. Dette er viktige skritt på veien mot et sikrere Europa.

Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for kjernefysiske sprengninger er vår viktigste oppgave og et solid fundament for en mer sikker verden. Traktaten er en viktig bærebjelke i det globale nedrustningsarbeidet. Verifikasjonsregimet tiltrekker seg oppmerksomhet – et eksempel til etterfølgelse – for hvordan internasjonale avtaler kan trygges og etterleves. Vår status som en uavhengig stiftelse gjør at vi får en særlig oppgave; vår objektivitet og faglige tyngde sikrer troverdighet og oppmerksomhet når vi forteller verden hva vi observerer.

Verifikasjon er grunnleggende for flere sider av våpenkontroll og nedrustning. NORSAR er med i den norske tekniske delegasjonen til et transatlantisk samarbeid for å utvikle protokoller for avvæpning av kjernefysiske stridshoder. Samarbeidet er banebrytende på grunn av den komplekse problemstillingen, men også fordi stater med kjernevåpen samarbeider med stater uten kjernevåpen for å nå et felles mål.

Det var med stor stolthet vi feiret tildelingen av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til vår kollega Svein Mykkeltveit for livslang innsats for å etablere verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen! Ordenen tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Vi takker Svein for innsatsen han har lagt ned for NORSAR, Norge og verden!

Vår forskning er med på å løse klimautfordringene verden står overfor. Regjeringen presenterte i år Langskip som prosjekt for karbonfangst og -lagring. NORSAR bidrar gjennom strategisk teknologioverføring, samt videreutvikling av kunnskapen opparbeidet som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen. Vi samarbeider med Equinor i et Gassnova-prosjekt med overvåking av bevegelser i undergrunnen i området for CO2-lageret. Det etableres først en basis som dokumenterer hvordan undergrunnen beveger seg naturlig før lagringen begynner. Påkjenningen injeksjonen medfører kan forstås og kontrolleres, slik at påfølgende operasjon og lagring er trygg. Arbeidet vi gjør for det nederlandske gruvetilsynet med sammenlignbare problemstillinger styrker kunnskapsgrunnlaget.

Vårt datterselskap – NORSAR Innovation AS – selger avanserte programvareløsninger til olje- og gassektoren. 2020 ble preget av pandemi og lav aktivitet, men vi ser likevel at kundene våre foretrekker våre tjenester. Selskapet har styrket sin balanse og leverte et utbytte til Stiftelsen NORSAR i år. Det er motiverende å se at langvarig forskning gir nyttige produkter og tjenester med gode fremtidsutsikter.

NORSAR er et lite institutt med én stor visjon: Å skape en sikrere verden gjennom fremragende forskning om jordens rystelser. Våre medarbeidere kommer fra hele verden og har sine doktorgrader fra universiteter i ulike land. Et verdensomspennende nettverk. Det gode lagarbeidet i 2020 har gitt oss gode resultater til tross for krevende forhold. Det lover godt for fremtiden. 

Vi gleder oss til å bidra til en mer sikker verden i årene som kommer – med forskning signert NORSAR. Kunnskap forplikter!

Anne Strømmen Lycke
Administrerende direktør

 

Inntekt

 

rbg2