Bakgrunn
Ikkespredningsavtalen (NPT) er en hjørnestein i det globale nedrustnings- og ikke-spredningsregimet. Traktaten ble inngått i 1968 og trådte i kraft to år senere, 5. mars 1970. NPT er en traktat som tar sikte på å begrense spredningen av atomvåpen gjennom tre pilarer: ikke-spredning, nedrustning og fredelig bruk av atomkraft.

191 stater har sluttet seg til traktaten, medberegnet Nord Korea som trakk seg ut av avtalen i 2003 etter anklager om utvikling av et eget atomvåpenprogram. Til sammen er det bare fem av alle suverene stater som ikke har sluttet seg til avtalen (India, Israel, Pakistan, Nord Korea og Sør-Sudan), hvorav fire antas å besitte kjernevåpen. Dette gjør NPT til den multilaterale nedrustningsavtalen med bredest oppslutning. 

Avtalens sterke posisjon er basert på de juridiske forpliktelsene til nedrustning som medlemsstatene er enige om, det verifiserbare sikkerhetskontrollregimet for ikke-spredning og forpliktelsene landene har til å utnytte atomenergi kun fredelig. Styrken i å være så mange medlemsstater, er heller ikke ubetydelig.

Medlemsstater 
NPT definerer at de 191 medlemsstatene har ulike plikter, rettigheter og ansvar, basert på om staten har detonert en atombombe før 1. januar 1967. Kjernevåpen-statene (NWS) består av USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, som også er de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd. Ikke-kjernevåpen-stater (NNWS) er resterende stater som forplikter seg til å ikke produsere eller forsøke å anskaffe kjernevåpen. Forpliktelse til nedrustning og ikke-sprenging utgjør to av traktatens tre hovedpilarer. Den tredje pilaren sikrer at stater kan få tilgang til og utvikle kjernefysisk teknologi for fredelige bruk.

Ikkespredningsavtalen og prøvestansavtalen
NPT anerkjenner Prøvestansavtalen, The Comprehensive Nuclear Teat Ban Treaty (CTBT), som en viktig bidragsyter for internasjonal nedrustning. Innledningen i traktatteksten skrives det om et overordnete mål om å avvikle alle prøvesprenger. Dette blir ansett som en uunnværlig betingelse for å nå internasjonal nedrustning, og for å hindre land i å skaffe seg kjernevåpen. 

Avståelse fra kjernefysisk prøvesprengninger er en av de viktigste forutsetningene for det globale nedrustnings- og ikke-spredningsregimet. CTBT er dermed et positivt eksempel på hvordan internasjonale avtaler og samarbeid kan bane vei for en verden fri for kjernevåpen, også sett fra Ikkespredningsavtalen. 

Arbeidet med ivaretakelsen av Prøvestansavtalen er NORSARs viktigste oppgave. Les mer om hvordan NORSAR arbeider med verifisering av overholdelse av forbudet mot prøvesprengninger.